M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-fôG-IôÅ-ºV¤-ŸÛG-‚ãP-ºhÝG


2007-07-21
Share

{}ü ü¾ô-GZÛÅ-GôP-M-G¼-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-zŸG-z-hïºÛ-mP-hôm-n¤Å-¾G-zÇe¼-‚ïh-xôGÅ-fh- D-Å-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-n¤-qºÛ-hz¼-IôÅ-ºV¤-ŸÛG-‚ãP-»ôh-ºhÝG hï-»P-¾ô-GZÛÅ-GôP-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-Ç~äºÞ-ÁÛ- hP- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-Å-dGÅ-z;ôh-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP- M-G¼-mP-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-HÛ-Vïh-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-‚ïh-Mã¼- Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hï¼-lݾ-ym-HÛ-µÅ-¢ô¼-hP-¼ÛG-¯¾-±ôP-ºIï¤-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-z-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- hï-¿e¼-»ôP-z-¾- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-lݾ-ym-z¸ô-I-n¤Å-DG-GZÛÅ-ÅÞ-h‚ï-Çeï- ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-Vïh-¤Dô-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-‚ïh-źÛ-z¸ô-I-DG-M¾-uÛºÛ-G¸ÛGÅ-dôGÅ-ºôG-ºWôG-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ºDôh-»ôh-ˆP- IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP-hôm-n¤Å-¾G-¾ïm-zÇe¼-xôGÅ-fh- h-z¼-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-hGôPÅ-±ß¾-¤Û-¤fÞm-qºÛ-¯ôh-½‰ôG-Vïm-qô-ºyh-hï-Ç+zÅ-ÁÛG-IôÅ-¤fÞm-hï-¯ÛÅ-¤ïh-hÝ-ºIô-Zïm-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-¤Dm-»P-‚ãP-»ôh-ˆP- ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-GTÛG-®¤-¼ÛP-ºhÛ-G-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÛ„Ë-ÁP-;¼- ¤ï-môm- hP- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-GŸôm-¾Å-¼ôGÅ- mÛ;ô-¾-Å-„Ëm-Å- n¤-GZÛÅ-hz¼-²-iG-GÛ-fôG-mÅ-z;º-zÇkݼ-¿ËàG-qô-GmP-zºÛ-Iâz-ºƒÅ-ÅÞ- D-Å-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-HÛ-mh-hôm-¾G-zÇe¼-GmP-xôGÅ-ˆÛ-¤fº-¤ºÛ-IôÅ-ºV¤-ŸÛG-‚ãP-Çeï- h-V-Ç+Ý-±z-n¤-qºÛ-hz¼-IôÅ-ºV¤-‚ãP-z-hï¼-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-GŸÝP-mÅ-VôG-¤Vm-Åôm-fzÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།