M-G¼-hP-Í-¼ÛÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-¤Z¤-¾Å-Vïh-IôÅ-¤ô¾-ºGô-±ßGÅ-ºhÝG


2007.05.31

{}ü üM-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-xÛ-¾ô-2005¾ô¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-Vïh-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-xG-zÇe¼-fÞz-Vïh- M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛ-hz¼- hï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-IôÅ-¤ô¾-ºGô-z®ßGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-Ç+Ý-±z-xÛ-ÆÛh-iâP-GŸôm-xG-¼ôGÅ- mÛ-;ô-¾ïÅï- Ç~m-Åï- GÛÅ-h-¼P-IôÅ-¤ô¾-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛ-ÇSôm-Gż-ºGôh-q-±ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-mP- IôÅ-¤fÞm-ºhÛºÛ-fôG-P-±ôÅ-z;º-zÇkݼ-G¾-Vï-¤P-qô-GmP-fÞz-»ôh-TïÅ-hP- »Ûm-mºÛ-h-V-h;º-±ïGÅ-Tm-HÛ-Gmh-hôm-DG-TÛG-Åï¾-fzÅ-‚-hGôÅ-q-ºHã¼-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-hï-ÇS-h¤ÛGÅ-zž-¤fÞm-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-z-z¸P-qô-hï-ºi-¤ïh-q-GP-ŸÛG-¾- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ;Û-¾Ûm-=ôm- HÛ-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-¾ô-¤WâG-hP- h-¿eºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-fôG- WôX-Ç~äºÞ-ÁÛ- GP-ZÛh-ˆÛ-¾Å-Mãm-HÛ-ºGô-Çeôh-mÅ-M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-ºwï¾-MÅ-ºIô-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q¼- Í-¼ÛÅ-M-G¼-HÛ-¿Ëm-¿kôG-bà-¤ïh-qºÛ-ºƒï¾-¾¤-Gż-z®ßGÅ-ˆÛ-¤±ôm-hôm- M-G¼-¾-ÁÛm-hÝ-¤Dô-Gmh-Vï-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-HÛ-ºyâ¾-¼ÛG-¾G-¯¾-HÛ-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-»ôh-q-hP- »Ûm-mºÛ-IôÅ-¤fÞm-HÛ-mP-hôm-V-Aïm-DG-TÛG-»ôh-q¼- h-¿e-V-Aïm-hï-hG-WÛ-zŸÛm-Oæz-fzÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-¤WâG-Çoôm-¤-fÞz-q¼-GmÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎