ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-»ôPÅ-µôGÅ-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅü


2006-12-14
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-GÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-»ôPÅ-µôGÅ-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-hP- zÞh-¤ïh-¾-z®m-G»ï¤-‚Å-Çeï-h¤G-ºfz-ˆÛ-¾G-V¼-zNå¼-MãºÛ-‚ãÅ-Pm-hï-zŸÛm-¤fº-GTÛG-bà-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛ-fôG-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-xÛ¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-DP-mP-D-Å-¸Ûm-ƒÛÅ-IôÅ-GŸÛ-ŸÛG-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- IôÅ-GŸÛ-hïºÛ-zXôh-‚ºÛ-mP- ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¼P-hzP-GÛ-»ôPÅ-Ez-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛm-bà-²-iG-GZm-ºyP-Tm-hÝ-Hã¼-»ôh-q-hP- hïºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-¾-zdïm-mÅ- ¤Pº-DÞ¾-HÛ-ŸÛ-zhï-hP-zdm-¿ËÛP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-¾-Zïm-D-È-TP-Vïm-qô-z¸ô-Zïm-»ôh-¾ÞGÅ-Mã-¤±m-iPÅ-»ôh-q-¼ïh- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ- ŸÛ-zºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-GmÅ-»Þ¾-Å-DÞ¾-fôG- ºz¼-¤ºÛ-h¤G-¤ÛÅ-Lô¾-lݾ-zbP-z-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- ºV¼-GŸÛ-¿km-qºÛ-¾¤-mÅ-zÞh-¤ïh-hP- m-Åô-GŸôm-qºÛ-zÞ-¤ô-n¤Å-¾-z®m-G»ï¤-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-hï-¼ÛGÅ-ºy¾-¤-ZÛh-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-q-hP- ºz¼-¤ºÛ-¤Û-¤P-±ô¼-V-±P-zºÛ-¬-zXôh-hP-ºhÝ-º²ô¤Å- ºIô-Çkôh-Z¾-GÅÞ¤-HÛ-¼P-hzP-vôh-hGôÅ-qÅ-¤-¸h- V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-GÛÅ-G®ôÅ-qºÛ- Vz-ÆÛh-z®ôm-q-»ôPÅ-µôGÅ-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-q-hP- ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-ÇKô-xï-¼Þ-zTßG-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Gž-zbôm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།