Í-¤Û-¼Û-DºÛ-¤fô-¼Û¤-GŸÝP-hôm-Ç+Ý-±z-q-;Û-ÅÛ-fºm-hÝ-Vïh-zBôh-GmP-Mãü


2007.11.13

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-¤fô-¼Û¤-GŸÝP-hôm-Ç+Ý-±z- W×ôm-mïG-¼ô-qôm-=ï- »ÛÅ-q-;Û-ÅÛ-fºm-¾-Vïh-zBôh-GmP-Çeï-q-;Û-ÅÛ-fºm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼z-GŸÝP-º²Ûm-HÛÅ-h-¿e-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-z;ôh-ºhô¤Å-‚ïh-zŸÛm-q-ºhÛ-¤±¤Å-ºWôG-GmP-Çeï-iP-qôºÛ-ºôÅ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-Çtï¾-ŸÝÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- q-;Û-ÅÛ-fºm-HÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-ÇoÅ-GÅÞPÅ-q¼-h-»ôh- W×ôm-mïG-¼ô-qôm-=ï- Í-wËÛ-¼Û-DºÛ-mP-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hP-hï-XïÅ-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-G¸º-¤WâG-¾-q-;Û-ÅÛ-fºm-HÛ-mP-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-fÞz-qºÛ-¼ï-z-hP-hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-GŸÝP-ºƒï¾-hzÞ-FÛh-n¤-qºÛ-hGôPÅ-hôm-DG-q-;Û-ÅÛ-fºm-HÛ-hzÞ-FÛh-±ô¼-Gž-zbôm-ŸÝÅ-GmP-Mã-hP-hï-Ç+zÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼z-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-GÛ-»ôh-¤ïh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-GÅÞPÅ-¤Ûm-ºhÝG Í-¤Û-¼Û-DºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛ-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-¤IÛm-±z-q- ^ï-m-qï-¼Û-mô- »ÛÅ-GÅÞPÅ-q¼- ÆÛh-º²Ûm-Ç~ä-Áï-¤VôG-GÛÅ-hGôPÅ-hôm-¿e¼-q-;Û-ÅÛ-fºm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼z-¤VôG-GÛÅ-iG-qôºÛ-hzP-V-xÛ¼-zÁô¾-GmP-Çeï-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-zŸÛm-q-;Û-ÅÛ-fºm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼z-¤VôG-GÛÅ-ˆP-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-hï-uÛ-¹-1 ±ïÅ-9 ZÛm-GmP-fÞz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-ÅôGÅ-GP-¿e¼-q-;Û-ÅÛ-fºm-mP-uÛ-¹-hP-qôºÛ-GôP-iG-qôºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-PP-ºfïm-GmP-hGôÅ-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎