‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-¤±¤Å-ºWôG-fh-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-M-mG-bà-wïzÅ-qü


2008-03-01
Share

}ü ü‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-¤±¤Å-ºWôG-fh-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xôGÅ-ˆÛ-z¼-¤ô¾-GmP-¤Dm-G®ô-zô- ;Û¼Û-ÅÛ-=ô-w×¼-ÈÛ¾- D-Å-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-¾-wïzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- qï-TÛP-mP-GÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-zŸGü ;Û¼Û-ÅÛ-=ô-w×¼-ÈÛ¾-f»Û-¾ïm^-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-mÅ-M-mG-GÛ-M¾-ż-wïzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-mP-GÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-w-¼ïm-ÅÛ-Gż-¾Å-DP-¾-GÅÞPÅ-ºhÝGü ÈÛ¾-M-mG-mP-zŸÝGÅ-»Þm-¼ÛP-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q- ZÛ-ÈôP-GÛ-ˆÛ»ô-^ô-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm- f»Û-¾ïm^-M¾-Å- zïP-;ô;-mP-ÈÛ¾-»ÛÅ- DôP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-;Û¤-;ï-GÛ¶m-hP-¤W¾-ºyh-GmP-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-mºP.ü ¤fº-¤-DôP-n¤-GZÛÅ-hz¼-¤W¾-ºyh-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼- ZÛ-ÈôP-GÛ-ˆÛ»ô-^ô-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbôm-ºhÝGü Ç+Ý-ŸzÅ-;Û¼Û-ÅÛ-=ô-w×¼-ÈÛ¾-»ÛÅ-qï-TÛP-GÛ-¤Iôm-DP-mP-Gż-ºGôh-q-±ô¼ü DôP-±ôÅ-zŤ-ŸÛz-‚-zŸÛm-»ôh-q-hP-DôP-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-G-¼ï-‚-hGôÅ-¤Ûm-fh-h-V-fG-GTôh-‚Å-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-bïü P-±ôºÛ-xôGÅ-mÅ-DôP-±ô-P-±ôºÛ-¤Z¤-IôÅ-¤ô¾-‚-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-qºÛ-¼ï-z-‚Å-q-»Ûm-ü ºôm-ˆP-DôP-±ô-I-OÛG-¤ïh-q-Gž-qô-¼ïh-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-¹-¤WâG-¾- ;Û¼Û-ÅÛ-=ô-w×¼-ÈÛ¾- HÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Ç+Ý-±z- ;Û¤- hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-mºP.ü Iâz-ºƒÅ-GP-»P-¤-Åôm-qºÛ-fôG-mÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-Oô¾-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།