Í-¼ÛºÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ljm-fô¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-mÅ-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2007.05.27

{}ü üZï-V¼-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-mÅ-M-mG-GÛ-h¤G-hôm-M-Bïh-hP-ºƒï¾-zºÛ-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-»ôh-q-hï-mÛ-Oô-zbGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q¼-¤-¸h- ºEôGÅ-zÁh-‚Å-q-ŸÛG-ˆP-»Ûm-¾ÞGÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-mG-GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG- hï-»P-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-HÛ-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-h¤PÅ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-mP- ÇÀ¼-»P-¾ô-¼ïºÛ-ljm-fô-ºhÛºÛ-mP-M-mG-GÛ-Zïm-D-ŸïÅ-qºÛ-xôGÅ-GTÛG-¼P-GÛ-Ç+h-V-hï-zÁh-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hP- µâm-Gb¤-HÛ-fôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾¤-mô¼-hÝ-ºFÛh-fzÅ-‚ïh-qºÛ-ljm-fô-ºhÛ-mÛ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-fÞôP-GÛ-ºƒï¾-¾¤-hP- h¤G-hôm-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-q-hP-¿kôG-xôGÅ-hÝ-ºIô-z-mÛ-ǨôÅ-¤Û-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-z;ôh-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ljm-fô-hï¼- M-mG-GŸÝP-¼P-mÅ-Bôm-zXôh-¾m-ºhïzÅ-‚Å-¤ïh-m-»P- ¤Û-h¤PÅ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-mP-hôm-DG-mÛ-M-mG-h¤¼-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-zŤ-±ß¾-ºzº-ŸÛG-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-zbôm-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP- M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛPÅ-Iô¾-h¤G-GÛÅ- VïÅ-hïP-hÝÅ-Tm-HÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hP- Vß-ºôG-h¤G-Iâ- hï-zŸÛm-¤Dº-h¤G-Gm¤-Iâ-ÅôGÅ-Zô-Oæz-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ- ¤Û-DG-GTÛG-GÛÅ-M-mG-mÛ-Zïm-D-z¸ô-¤Dm-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q¼-zdïm- M-mG-GÛ-PôÅ-mÅ-h¤G-hôm-M-Bïh-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-hGôÅ-q-WÛ-»Ûm-ºIï¾-zÁh-Gž-®¤-Mz-hGôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-m-»P-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-z¯ô¤-OÛG-qºÛ-JÀïP-zXôh-mP-z¯ô¤-q-qô- ÁÛ- ¾»Û-¶P-GÛÅ- M-mG-GÛÅ-¼P-ZÛh-ÆâP-Bôz-Vïh-h¤G-hôm-mÝÅ-q-hGôÅ-PïÅ-ŸÛG-¤Dô-Oæz-‚Å-»ôh-q-hï-mÛ- M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-hP- ¤Pº-hzP-GTÛG-ºHã¼-GmÅ-fzÅ-¾-hGôÅ-PïÅ-ŸÛG-»Ûm-q-¾Å- ºhÛÅ-»Þ¾-Iâ-GŸm-ÅÞ-¾-»P-Zïm-D-z¸ô-GÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-h¤G-hôm-ÇSôm-¯ÛÅ-Vïh- Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-zŸÛ-zTß-Ÿï-¿S-®¤-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-TÛP- ºhÛ-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾ô-ºhÛºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-¯-ºzô¼-HÛ-zM-V-zTô-zMh-®¤-¸Ûm-HÛ-»ôh-q¼-¤-¸h- ºhÅ-qºÛ-¾ô-zTߺÛ-mP-GÛ-h¤G-hôm-ºIô-Iôm-¤fô-ÁôÅ-hï-»P-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-h¤G-hôm-ºIô-Iôm-Pô-¤-hï-Gž-zOGÅ-‚Å-q-¾Å-ºhz-ºGº-ÁÅ-¤P-z-»Ûm-Mã¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎