Í-¼ÛºÛ-Gm¤-h¤G-¾ô-Gż-qºÛ-mP-M-G¼-HÛ-Gm¤-h¤G-ºIï¤Å-Çeôm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-qü


2004-12-24
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-Gm¤-h¤G-¾ô-Gż-qºÛ-mP-M-G¼-HÛ-Gm¤-h¤G-ºIï¤Å-Çeôm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-TÛPü hï-mÛ-Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-¾-Gm¤-h¤G-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-z-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-hPü h-hÝP-»Þ¾-DG-GZÛÅ-hz¼-¾-ÆâP-Bôz-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-¤±m-dGÅ-Bôm-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-zŸG hï-»P-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-„ËïP-¾×ô¼-mP-»ôh-qºÛ-M-G¼-Gm¤-h¤G-dïm-GŸÛ-DP-GÛ-h¤G-uÛ- ÍïÅÛ-qÛ-Å×ÛP- ŸÝ-zÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-q¼ü ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-Gm¤-h¤G-M-G¼-hÝ-Gm¤-h¤G-ºIï¤Å-Çeôm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-z¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-hPü hï-mÛ-»Þ¾-DG-GZÛÅ-hz¼-HÛ-h¤G-GÛ-¾Å-hôm-mP-ºHã¼-z-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-ˆÛ-Gm¤-h¤G-GÛ-hÝÅ-Çeôm-hï-mÛ-xÛ-¹-2qºÛ-±ïÅ-9 mÅ-13 z¼-±ôGÅ-Mã-»Ûm-ŸÛPü hÝÅ-Çeôm-mÛ-M-G¼-GÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-mÅ-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hPü Ç+zÅ-hï¼-Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-h¤G-¤ÛºÛ-fï¼-ºwÞ¼-Gm¤-IâºÛ-ºwÞ¼-¯¾-Çeôm-MãºÛ-‚ïh-ÇKºÛ-mP-ŸÝGÅ-Mã-hP-h-hÝP-ÍïwË-16 dGÅ-Tm-HÛ-Gm¤-h¤G-ºIï¤Å-Çeôm-‚-Mã-»Ûm-q-¤-¸hü Í-¼ÛºÛ-Gm¤-IâºÛ-z¸ô-I-DG-TÛG-mÅ-z¸ô-Cæm-GmP-zºÛ-Gm¤-Iâ-n¤Å-Çeôm-Mã-»Ûm-q-¼ïhü h-hÝP-hÝÅ-Çeôm-hïºÛ-mP- ºW¼-¤-aÛ-ü hP-ZÛ-ÈôPü M-mG-G®ôÅ-qºÛ-M¾-Dz-11 HÛ-Gm¤-h¤G-ºGm-º²Ûm-n¤Å-hPü GŸm-»P-M¾-Dz-DG-25 mÅ-z¸ô-I-78 ¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-¾ÞGÅ-GôP-Gž-M-G¼-HÛ-h¤G-uÛ- ÍïÅÛ-qÛ-Å×ÛP-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།