Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-Ç+Ý-¹Å-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-JÀôh-ºIô¾-Vïh-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2006-09-20
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-Ç~äºÞ-ÁÙÛ- ¤VôG-GÛ-Ç+Ý-¹- ¾×ô-¼º-Ç~äºÞ-ÁÙÛ- ¤VôG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- ¿U¤- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-Ÿô¼-¾- ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-¾-ŸÛz-ºWâG-¤DÅ-hzP-DG-hP-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-Ç+zÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- hï-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-M-VïºÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-‚-uôh-fôG-¾- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-hP-D-lÝP-±-mm-GbôP-MãºÛ-IôÅ-Vôh-TÛG-GP-¤HôGÅ-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-ºhïh-»P- GmP-»ôh-q-¼ïh- ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-ºIô¾-fÞz-qºÛ-hôm-hÝ- ºz¼-¤ºÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-DG-GÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-ºzôh-O-OôGÅ-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ˆP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-¹-¿U¤- ¾×ô-¼º-Ç~äºÞ-ÁÙÛ- ¤VôG-GÛÅ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།