zôh-M-ºƒï¾-¤ô¾-HÛ-Iâz-ºƒÅ-z¸P-qô-º‚ãP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-Í-¼ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.06.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ- M-mG-mP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP- M-mG-GÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-zôh-hôm-fh-z;º-¤ô¾-fïPÅ-iâG-q-hï-GmP-Mã-»Ûm-q¼-Iâz-ºƒÅ-z¸P-qô-º‚ãP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¤VôG-hP- Ç+¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-hï- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-bà-wïzÅ-fôm-GmP-Çeï- M-mG-GÛ-IôP-Eï¼- ÉP-Èï-¼Þ- M-mG-GÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-hP-zôh-hôm-fh-z;º-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- Áôm-¤ï-;ô¼-¤Û;- »Û-¤±m-fôG-mÅ-Çtï¾-zºÛ-Gż-ºGôh-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG-GÛ-mP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-mÅ-M-mG-GŸÝP-hP- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-G¤-DôP-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-»ôP-Mã¼-Mz-Bô¼-Mãm-¼ÛP-ŸÝÅ-»ôh-¾- xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-zMãh-¼Û¤-ºhÛºÛ-fôG-mÅ- hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qô-mÅ-¿ËG-qºÛ-¤Û-¤fÞm-q-DG-Åï¾-fÞz-Mã¼-wm-ºƒÅ-Åôm-Mã¼-P-±ôÅ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-¾- hï-zŸÛm-Ç+Ý-ŸzÅ- Áôm-¤ï-;ô¼-¤Û;- »ÛÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼W-zÞÁ-¤VôG-mÅ-ˆP- M-mG-GŸÝP-GÛ-hzÞ-ºFÛh-±ô¼- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-M-mG-bà-VÛzÅ-zNå¼-Ghm-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-Ç+ݾ-»P-GmP-»ôh-q-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- zôh-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-m-»P- zôh-M-¤Û-¼ÛGÅ-GZÛÅ-;¼-wm-qºÛ-wÞGÅ-zŤ-¿km-qºÛ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-¤²h-‚ãÅ-ˆÛ-fôG-mÅ- zôh-M-DôPÅ-ÅÞ-GmÅ-bï-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-GTÛG-bà-zOÛ¾-zºÛ-±h-¿km-HÛ-¼P-BôP-ŸÛG-º‚ãP-fzÅ-¾-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô- 2002 ¾ô-mÅ-z¸ÞP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP- M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-fzÅ-xôGÅ-GTÛG-ºHã¼-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-zôh-hôm-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÇÀh- ºƒï¾-¤ô¾-fïPÅ-¿S-GmP-¸Ûm-q-hP- h-¼ïÅ-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-ÉP-Èï-mP-GmP-MãºÛ-ºƒï¾-¤ô¾-ºhÛ-fïPÅ-iâG-q-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎