‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¾Å-I-ÇKô-Mz-»ôh-¤ïh-fh-Í-¼ÛÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-Mãü


2007.06.27

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»Å-Í-¤Û-¼Û-;¼-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-I-ÇKô-Mz-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-zŸÛm-»ôPÅ-ÅÞ-¾G-zÇe¼-‚Å-»ôh-¤ïh-fh-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-hôm-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ŸÛz-ºWâG-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-h¤G-uÛ- =Û-¤×ï-fÛ- ;Û-=ÛP- hïP-Ç+zÅ- w×Û-¾Û-qÛm- hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-q-zŸÛm-hï-¼ÛP-DôP-GÛÅ-GÅÞP-mü Zï-zºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-Vï-zºÛ-mP-‚P-;ô-¼Û-»Å- »ô×P-zÛ»ôm- lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¾Å-IºÛ-mP-¾Å-GŸÛ-DG-TÛG-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸÛm-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-h-¿eºÛ-ºV¼-¾Å-GŸÛ-hï-hG-‚P-;ô-¼Û-»Å-Í-¤Û-¼Û-;¼-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¾Å-I-ÇKô-Mz-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-hP-ºƒï¾-z-»ôh-¤ïh-GmÅ-±ß¾-Gž-qô-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-fôG-¤¼-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-¾Å-I-ÇKô-Mz-»ôh-¤ïh-fh-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ŸÛz-ºWâG-q-dôGÅ-ŸÛz-GmP-Mã¼-‚P-;ô-¼Û-»¼-wïzÅ-VôG-qºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ŸÛz-ºWâG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-„ÀôÅ-ºGï¾-‚-Mã-¤-¸hü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-HÛ-¾Å-GŸÛ-DG-¤±¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-¾G-zÇe¼-‚Å-»ôh-¤ïh-¼-vôh-fÞz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-º±ô¾-ŸÛz-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎