M-G¼-hP-Í-¼Û-hz¼-HÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛºÛ-fôG-ÇÀ¼-»P-z;º-Iô¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.11.16

{}ü üM-G¼-HÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛ-ŸÛ-zºÛ-fôG-¾-zïh-uôh-GbôP-MãºÛ-¯ôh-GŸÛ-Vï-zºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-fh-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-xôGÅ-mÅ-GP-TÛºÛ-ºyâ¾-fzÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-ÇÀ¼-»P-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛ-ż-z;º-IôÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¯-zºÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-ºƒï¾-»ôh-¿Ëm-DP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ż-Mz-Bô¼-»ôh-¤ïh-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-zºÛ-ż-ºôÅ-IPÅ-37hP-5‚Å-bï-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh- hôm-Gmh-hïºÛ-fh-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-hP-Bôm-º²âGÅ-GmP-¤Dm-GZÛÅ-;-»ôh-q-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-DºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~ä-Áï-¤VôG-GÛÅ-uÛ-¹-3 qºÛ-mP-M-G¼-¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛºÛ-fh-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-lݾ-ym-ºyâ¾-fzÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-ÅôGÅ-ˆÛ-Mz-Bô¼-¼ôGÅ-¼¤-ŸÝ-Mã-hP-hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛºÛ-fôG-ŸÛz-hrôh-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-¤fÞm-IôÅ-ÁÛG-ˆP-zŸG-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-HÛ-mP-lݾ-ym-mÝÅ-qºÛ-¾Å-GŸÛ-DG-14 ®¤-»ôh-q-hï-±ôºÛ-mP-¾Å-GŸÛ-DG-9 º²âGÅ-zCæm-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- GŸm-hï-n¤Å-±ôP-¾Å-ˆÛ-GŸÛ-»Þ¾-fh-G»ô-ºGݾ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- lݾ-ym-HÛ-¾Å-GŸÛ-hï-±ô-mÅ-¤-ºôPÅ-uÛ-¾ô-2050 ż-M-G¼-HÛ-mP-JÀôG-ºhôm-HÛ-hGôÅ-¤Dô-zM-V-25 ®¤-lݾ-ym-HÛ-JÀôG-ºhôm-GmP-fÞz-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-¼ïh- ¯ôh-GŸÛºÛ-Gmh-hôm-GŸm-ŸÛG-Çeïü M-G¼-HÛÅ-lݾ-ym-¾Å-fzÅ-Ez-Gh¾-hÝ-¤Û-ºIô-zºÛ-¤fÞm-IôÅ-¾-¤ÛP-dGÅ-¤Û-z;ôh-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hïºÛ-fôG-M-G¼-HÛÅ-uÛ-¾ô-1974 ¾ô¼-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-±ôh-z¿e-‚Å-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-¯ôh-½‰ôG-TÛG-ºyh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎