Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-zŸG-qºÛ-lݾ-ym-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-zïh-¤ïh-hÝ-Hã¼-ÆÛh-qü


2007.04.19

{}ü üÍ-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-¸Ûm-»P- hV-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP-hôm-¾-zB¼-zTôÅ-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-zŸÛm-q-hïÅ-IôÅ-¤fÞm-hï-zŸÛm-zïh-¤ïh-hÝ-Hã¼-ÆÛh-qºÛ-Zïm-D-»ôh-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-GÅÞP-zŸG-ü ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÛ-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-ÇS-¾ô-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-z;º-ºFô¾-‚ãP-zºÛ-Vôh-Gm-hïºÛ-mP-hôm-zB¼-zTôÅ-hGôÅ-q-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÍÞ-±ßGÅ-Mz-ˆÛ-»ôh-q-hP- M-G¼-GŸÝP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-hïÅ-¿Ëô-Íï-Áï-»-uÛ-¾-wm-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛ-hï¼-Zïm-D-z¸ô-ÆÛh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-GŸôm-iâP- mÛ-;ô-¾-Åï- Ç~m-Åï- »ÛÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-zŸGü ÇS-¾ô-Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛ-DG-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-Vôh-Gm-zŸG-qºÛ-mP- Í-¼ÛÅ-M-G¼-¾-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-HÛ-Mã-hPôÅ-hP- »ô-VÅ- uôP-zl¼-ÅôGÅ-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-Mã-hP- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-h-xÛm-lݾ-ym-¤±ôm-V-±ôh-z¿e-GmP-Mã-¤Ûm-qºÛ-mP-hôm-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü ºôm-ˆP-hV-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-lݾ-ym-¤±ôm-V-±ôh-z¿e-‚ïh-MãºÛ-fôz-fP-hï-zŸÛm-¤Þ-¤fÞh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-HÛ-»ôh-ºhÝG-ü Ç~äºÞ-ÁÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-GŸÝP-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-zŸÛm-hPôÅ-ÅÞ-¾G-¾ïm-GmP-¤-fÞz-±ï- ÆÛh-GŸÝP-XïÅ-¤-hP- hïºÛ-XïÅ-¤-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Ç+zÅ-hï-¿e¼-¾G-¾ïm-ºDï¾-Mã-DG-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎