zôh-mP-GÛ-iG-qôºÛ-hôm-Aïm-mÛ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-»Ûm-q-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-q-hï¼-Bôm-zXôhü


2008-04-01
Share

{}ü ühï-¼ÛP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼Û×-V-^ï-¾Þ-G¼- ŸÝ-zÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hï-mÛ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iP-zhïm-¤-»Ûm-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-q-hï¼-È-TP-GÛ-„Àô-w¤-‚ãP-ŸïÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û×-V-^ï-¾Þ-G¼-mÛ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-mP-GÛ-Gmh-»ôh-hP-¿ËG-q¼-hÝ-h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-¾-zôh-mP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-hP-xÛ-M¾-HÛ-Ç+Ý-±z-ºIô-zBôh-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü DôP-GÛÅ-hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-iG-qôºÛ-hôm-Aïm-hï-mÛ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-‚Å-q-»Ûm-qºÛ-iP-zhïm-¤-»Ûm-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-q-hï¼-P-¼P-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-„Àô-w¤-‚ãPü DôP-GÛ-PôÅ-mÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-mÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-xG-zŸïÅ-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-¤-¸hü h-¼ïÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-¤ïh-qºÛ-z;º-ÇÀôz-¼Û¤-q-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-¾ÞP-ºiïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-DôP-GÛÅ-GÅÞP-q¼.ü PÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-fïPÅ-¤P-¤W¾-¥ôP-»ôhü DôP-mÛ-ŸÛ-zhïºÛ-hïh-hqôm-ŸÛG-»Ûm-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-hï-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ºôG-¤Z¤-GmÅ-‚-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛºÛ-fôG-mÅ-M-zôh-GZÛÅ-wm-HÛ-Vïh-hÝ-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ºôG-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-ºzz-ŸÛG-hGôÅ-qºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-PïÅ-q¼-hÝ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-¤Z¤-hÝ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-ÇKô-¤ô-º‚ïh-hï-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-¤ôÅ-¤fÞm-»ôh-q-ŸÛG-hP-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-Åï¾-fzÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།