z¾-»Þ¾-mÅ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-5000Í-¼ÛºÛ-mP-GŸÛÅ-VGÅ-Gż-ÇtôÅ-‚ïh-Mã-ü


2005-12-31
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-GmÅ-ºDôh-V-zdm-¤ïh-qºÛ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-ÇeôP-yG-5000 ŸÛG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-GŸÛÅ-VGÅ-Gż-ÇtôÅ-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-ŸÛG-uÛ-¾ô-2007GÛ-¾ô-hˆÛ¾-hÝ-hPôÅ-ÅÞ-xG-zŸïÅ-zÇe¼-MãºÛ-ºV¼-ºGôh-GmP-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-fôm-»ôh-q-¼ïhü hïºP-z¾-»Þ¾-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛÅ-Gž-Çeôm-GmP-z¼-GôP-Gž-Gmh-hôm-hï-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~ä-Áï-¤VôG-GÛÅ-uÛ-¾ô-2006 GÛ-BzÅ-zTô¾-»Þ¾-¤ÛºÛ-¾Å-ºV¼-mP-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-hï-n¤Å-z¾-»Þ¾-mÅ-¾ïm-MãºÛ-z;º-wïzÅ-VôG-¤Vm-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-ºDôh-V-zdm-¤ïh-qºÛ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-ÇeôP-yG-5000 Í-¼ÛºÛ-mP-GŸÛÅ-VGÅ-Gż-ÇtôÅ-‚-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-±ßGÅ-‚-hGôÅ-q¼-z¾-»Þ¾-GŸÝP-ÅôGÅ-ºƒï¾-»ôh-±m-q-DG-¾-ŸÛz-GmÅ-xG-zŸïÅ-zÇe¼-VôG-GÛ-ºƒï¾-z-GmP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü h-wm-z¾-»Þ¾-mP-hï-Çkôm-uÛ-¾ô-2003 ¾ô¼-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôGÅ-zÇ+ô¼-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-18 M-mG-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-q-hP-m-mÛP-z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-ºDôh- &G ôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-ÇKô-Mz-bà-zTßG-»ôh-q-ÅôGÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-BzÅ-zTô¾-zôh-¤ÛºÛ-fôG-º²Ûm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ-V-¤Û-zdm-q-ŸÛG-bà-GmÅ-»ôh-q-¼ïh-ü ÆÛh-º²Ûm-Ç~ä-Áï-¤VôG-GÛÅ-Gž-Çeôm-GmP-z¼-z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-ºDôh-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-Í-¼Û¼-GŸÛÅ-VGÅ-GmÅ-ÇtôÅ-‚-Mã-hP-hï-zŸÛm-ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-¤Û-9000 ®¤-hP-IPÅ-ºzô¼-¤Û-PïÅ-qºÛ-¶Û-‡Û-m¤-¤Û-¼ÛGÅ-DG-TÛG-¾ïm-Mã-hP- GŸm-»P-z¾-»Þ¾-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-¤Û-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-»ôh-q-hï-±ô-¾ºP-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།