M-mG-GÛÅ-iG-¾Å-Vïh-ºIô-ÅôP-WÛ-®¤-GbôP-GÛ-»ôh-¤Ûm-xÛ-zOGÅ-‚ïh-hGôÅü


2007.05.25

{}ü üM-mG-mP-hïP-Ç+zÅ-iG-qôºÛ-¾Å-hôm-uÛ-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-VïÅ-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-h¤G-ºfz-»ô-VÅ-z¸ô-zCæm-HÛ-Vïh-hÝ- »Þ¾-hïºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-ÅôP-h¤ÛGÅ-zž-Vïm-qô-GbôP-GÛ-»ôh-q-¤-¸h- iG-ºfz-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-hG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP-hGôÅ-q-Mã-¤±m-WÛ-»Ûm-hP- ¾Å-hôm-hï-hG-GÛ-Vïh-hÝ-ºIô-ÅôP-WÛ-®¤-GbôP-GÛ-»ôh-¤Ûm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-D-Gž-xÛ-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm- D-Å-Í-¼ÛºÛ-M¾-ÆâP-iâP-Vï- ¼ô×-Ç~‡- Gï‡-Åï- »ÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-‚ïh-ÇePÅ-hï-hG-mÛ-„Àô-º±z-Bï-GŸÛ-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-hÝÅ- GôP-ŸÝÅ-¾Å-hôm-hï-hG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-D-Gž-xÛ-zOGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-Í-¼ÛºÛ-M¾-ÆâP-¿Ëm-DP-mÅ-¾ô-¿e¼-M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-¾Å-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-Æô¾-»ôh-q-¿e¼- Gmh-hôm-ºhÛ-hP-ºƒï¾-zºÛ-ºhÛ-¾ôºÛ-ljm-fô-hï-hï-¼ÛP-ºhôm-Çtï¾-GmP-GÛ-»ôh-q¼- ljm-fô-hïºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛ-iG-qôºÛ-¾Å-hôm-GZï¼-xôGÅ-Ç+ô¼-¾-GÅP-M-ÁÛm-bà-h¤-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- h¤G-hôm-HÛ-¾Å-hôm-hï-hG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-WÛ-»Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-±ôh-hqG-GÛ-zXôh-hôm-z;ôh-»ôh-ÇezÅ- G¾-ÆÛh-M-mG-¼P-PôÅ-mÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-hG-GÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-D-Gž-z¸ôÅ-q-»Ûm-m- GŸm-HÛÅ-±ôh-¯ÛÅ-‚ïh-hGôÅ-hôm-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ- Í-¼ÛºÛ-M¾-ÆâP-iâP-Vï- ¼ô×-Ç~‡- Gï‡-Åï- »ÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎