M-mG-GÛÅ-h¤G-‚ãÅ-xÛ-zž-mP-zž-Vï-¼Þ-GbôP-G¾-Vï-ŸïÅ-Í-¼ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2008-03-01
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-yG-TÛG-¼ÛP-zhï-ÆâP-GÛ-hPÞ¾-¯ÛÅ-¾-Çt¼-V-Vïm-qô-¾ô-¿e¼-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-q¼-zdïm- h¤G-‚ãÅ-xÛ-zž-mP-zž-Vï-¼Þ-GbôP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-Çkï-±m-iâP-GŸôm-¾Å-¼ôGÅ- ^ï-¶Û^Û-ÅÛ-^Û-mÛ- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-hPÞ¾-¯ÛÅ-¾-Çt¼-V-ÁÛm-bà-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-q¼-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-ZÛ-ºôP-hP-fï-¶m-ÅôGÅ-ˆÛ-„Àô-º±z-Bï-GŸÛ-VGÅ-»ôh-TÛP- ÇS¼-¾ô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-qôºÛ-hPÞ¾-¯ÛÅ-¾-zM-V-18 ®¤-Çt¼-V-‚Å-bï-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-45 ®¤-hPÞ¾-¯ÛÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-JÀÛP-ym-¾-D-Gbh-hï-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-¤P-qô-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-ÇezÅ- xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-»Ûh-VïÅ-¤ïh-q-hP- hôG-q-n¤-dôG-fôG-mÅ-h;º-½‰ôG-ºyh-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-GŸôm-¾Å-¼ôGÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG xÛ-¾ô-2001 ¾ô¼-M-mG-hP-Í-¼ÛºÛ-h¤G-Iâ-GZÛÅ-lÝP-D-Mz-XïÅ-h;º-½‰ôG-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-hP- ÇS¼-¾ô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-z¸ôÅ-ÆâP-Ç+¼-wm-¤ïh-hÝ-ºHã¼-q-ŸÛG-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-HÛÅ-Gbô¼-z-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-M-mG-GÛ-;Ým-ÇÀôP-WÛ-»Ûm-hôGÅ-GmÅ-ÅÞ-Hã¼-ˆP- hïP-GÛ-V¼-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-¤²º-¤fÞm-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- ÇS¼-¾ô-xÛ-¹-11 qºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-iâP-Vï-¤VôG-M-mG-bà-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-GmP-»ôh-q-hP- zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-z½ÀG-qºÛ-h¤G-¤Û-z¯h-GTôh-‚-Mã¼-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-¤fÞm-ºHã¼-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-GZÛÅ-ºWôG-fÞz-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།