z¾-»Þ¾-mP-m-mÛP-zŸG-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-zŸÛm-Zïm-DºÛ-mP-hÝ-¿ËàPÅ-ÆÛhü


2007-03-25
Share

{}ü üzhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛGÅ-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-±ô-hP- ¤-lï-ÁÛ-¸ï¼-zºÛ-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-fôz-fP-JÀïP-zÇeïGÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-hz¼-ºFâG-¯ôh-¾PÅ-Ç+zÅ- ¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-DôPÅ-ˆÛ-¤Û-IPÅ- 29 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-hP- ¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-ˆÛÅ-hI-¾m-ÇÀôG-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-XïÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-źÛ-mP-GÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-ˆÛÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm- z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-Zïm-zl-ŸÛG-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïh- Zïm-zl-ºDôh-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-hP-¤-lï-ÁÛ-¸ï¼-zºÛ-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hz¼-HÛ-ºfz-¯ôh-hP-iG-qôºÛ-ºDôm-ºFâG-hï-±ôºÛ-fôG-h¤-iG-hP- zbP-º²Ûm-¤-GmP-z-»Ûm-m- m-mÛP-¾ô¼-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-hz¼-¾-zŸG-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-hï-zŸÛm-Zïm-DºÛ-mP-hÝ-¿ËàPÅ-qºÛ-Zïm-D-»ôh-q-Gž-D-zbôm-»ôh-q-¼ïh- GôP-Gž-hôm-Aïm-hïºÛ-‚ïh-Gbï-hï-±ô-±ôGÅ-q-hP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞºÛ-DôPÅ-GbôGÅ-»Ûm-¤Ûm-¾-¤Û-¿eôÅ-q¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-FÛ¤Å-GTôh-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-ŸïÅ-ˆP-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-mP-GÛ-¤Û-¼ÛGÅ-wm-±ßm-hz¼-VÛG-OÛ¾-hP-±P-¤-¤Z¤-GmÅ-fÞz-qºÛ-Dô¼-»ÞG-¤-zCæm-q-»Ûm-m- z¾-»Þ¾-HÛ-Eôm-¾-iG-ºfz-hP-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-¤Þ-¤fÞh-z¯¤-ÆÛh-qºÛ-Zïm-D-»ôh-qºP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།