z¾-»Þ¾-HÛ-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¤-ºIâz-z¼-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-Mã-ü


2008-02-23
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zhÝm-HÛÅ-¿Ëô-xôGÅ-‡ï-¼ºï-Å-DÞ¾-¾-¼P-BôP-¿YôPÅ-vôh-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚-Mã-¤Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-¸Ûm-q¼-zdïm- ¤×-lï-ÅÛ- ¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤×-lï-ÅÛ-¤P-G®ô-ºfz-xôGÅ-GTÛG-ºHã¼-±ôGÅ-qÅ-zbôm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-V-±P-¤-ºIâz-z¼-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-GÅÞ¤-¤Z¤-ºhÝÅ-‚ãP-z-mÛ-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¤P-fôz-fP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-q-hP- ‡ï-¼ºï-¤×-lï-ÅÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-q- Å×l-z-¶-m-±ôGÅ-q-zTÅ-GÅÞ¤-»Ûm-q-hP- GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-HÛÅ-xÛ-¹-2 qºÛ-±ïÅ-13 mÅ-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-hGôÅ-ºhÝm-hôm-±m-iâG-zbôm-bï-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-¼ïh- M¾-Å-;-f-¤m-Iâ¼-¤Û-¤P-±ôGÅ-º²ô¤Å-ż- ‡ï-¼ºï-¤×-lï-ÅÛ- ¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-¤×-Èm-‡-f-;ݼ- HÛÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¿Ëô-xôGÅ-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-HÛÅ-zbôm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-»ôPÅ-µôGÅ-¤-ºIâz-z¼-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¤-¸h- GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-DÞ¾-‚Å-bï-¤Gô-Ç+ô¼-GbôP-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-ˆP-‚Å-ºhÝG xôGÅ-¤±ßPÅ-¤×-lï-ÅÛ-±ôGÅ-q-GŸm-DG-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-GŸÝP-º²Ûm-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zhÝm-HÛÅ-¿Ëô-xôGÅ-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-¾-HôP-GÝm-GbôP-MãºÛ-¿+ôG-zÁô¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-q-hP-£GÅ-z¾-»Þ¾-M¾-źÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-mP-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།