&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-‚P-Í-»ï¼-¾ïm-iïºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-xÛm-q¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-ºhÝG


2007-07-19
Share
&G

&G

{}ü ü‚P-Í-»ï¼-¾m-iïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-ŸÛG-mÅ-‚ÛÅ-qºÛ-fôz-fP-hP-ü wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-ºfz-¯ôhü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-‚ÛÅ-qºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-zIô-JÀïP-GmP-MãºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-WÛ-¿e¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-z-¿e¼-DÞ¾-hï¼-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ-¤²h-ºyÛm-DG-TÛG-zBPÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü »P-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zBPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü GôP-ŸÝÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅü ¾ô-ÁÅ-GôP-DÞ¾-ºhÛ¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-¤Û-ºi-zÅ-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-hP-ü GŸÝP-Gż-qºÛ-º²Ûm-BôP-GmP-z-ÅôGÅ-mÛ-È-TP-zÇSGÅ-zXôh-ºôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-»ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-‚P-Í-»ï¼-¾m-iïºÛ-mP-ü GmÅ-±ß¾-Hã¼-¿kôG-xÛm-q-hï¼-hqï-ÇÀP-mÅ-º²¤-JÀÛP-uÛºÛ-mP-GÛ-½‰ôG-F-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-h;º-½‰ôG-ˆP-Åï¾-fÞz-q-»Ûm-m-»G-qô-»ôh-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü »P-Ç+zÅ-hï¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-‚ÛÅ-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-hï-G®ô-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û-Ti- ¤ô-¼ÛÅ-¤²h-XïÅ-¾-zÇSGÅ-zXôh-hP-ü £GÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-DôP-hqº-zô¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-z;º-GmP-ºhÝGü Ç+Ý-ŸzÅ-¤ô-¼Û-ŸÝ-z-mÛ-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1972 ¾ô¼-DôP-¾ô-m-zTß-»Ûm-qºÛ-Ç+zÅ-h¤G-¤Û-ŸÛG-GÛ-DôP-GÛ-¤ÛG-¾-HÛG-GÛ-¤ï-¤hº-ŸÝh-mÅ-¾ôP-z-z¸ôÅ-»ôh-ˆP-hï¼-ºDôm-Åï¤Å-¤ïh-q¼-fÞGÅ-ºyh-‚Å-q-ÅôGÅ-¤Û-z¸P-qô-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-mP-DÞ¾-ºDôm-ºFâGÅ-ºôG-yâ-GÝ-hÙ-yâG-VGÅ-q-hP-ü »P-m-hzP-qô-Bôm-Tm-VGÅ-q-±ô¼-¤fÞm-ºHã¼-‚ïh-MãºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-z®ßGÅ-mÅ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།