ºz¼-¤ºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-º±ô-z¼-hô-wôG-Vï-¼Þ-xÛm-mÅ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-¤P-hÝ-‚ïh-ÆÛhü


2007.12.30

{}ü ü¾ô-ºhÛºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-zºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M¾-uÛ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-fôG-hq¾-º‚ô¼-HÛ-h¤-zOGÅ-z;G-Çkô¤-GmP-z-hï-±ôÅ- h;º-P¾-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-¥P-zŸÛm-qºÛ-ºz¼-¤-»Þ¾-HÛ-mP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-º±ô-z¼-hô-wôG-Vï-¼Þ-xÛm-mÅ-»Þ¾-HÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-»G-¤P-hÝ-ºIô-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼- DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-±ôP-hôm-ºGô-FÛh-±ôÅ-GÅÞPÅ-zŸGü Í-¤Û-¼Û-;-hP-»Þ-¼ôz-¤fÞm-±ôGÅü ÍôÅÛ-=ï-¼Û-¾Û-»-zTÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-fôG-hq¾-º‚ô¼-HÛ-h¤-zOGÅ-z;G-Çkô¤-GmP-»ôh-q-¼ïhü ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-9qºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Å- »×P-GÝm-hP-hï-¤Ûm-IôP-Eï¼-DG-GÛ-mP-ü mP-qºÛ-hGï-ÇÀôP-±ôÅ-Çoï-FÛh-ºôG-ŸÛ-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤Å-Ç+ô¼-GmP-¤Dm-±ôºÛ-fôG-ºz¼-¤ºÛ-hqÞP-h¤G-GÛÅ-GP-‚ãP-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-ZÝP-¤f¼-¤Û-IPÅ-31Aïm-ºhÅ-ÅÞ-zbP-»ôh-q-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-dôG-ŸÛz-qÅ-¤Eïm-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü uÛ¼-zbP-ºz¼-¤ºÛ-fôG-¾ô-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-xÛ-xôGÅ-mÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-h¤-zOGÅ-z;G-Çkô¤-ºGº-ÁÅ-GmP-»ôh-mºP.ü Zï-zºÛ-V¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DP-¤P-qô-ŸÛG-hP-ºƒï¾-z-zTh-q-hïÅ-ºz¼-¤ºÛ-fôm-DÞPÅ-ÁÛP-Í-G-¼Þ-hP-¼Ûm-Vïm-mô¼-zÞ-F-Mm-¤P-qô-xÛ¼-±ôP-‚ïh-¤-fÞz-qºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô-VGÅ-zŸÛm-»ôh-q-hï-±ôÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-º±ô-zºÛ-fôG-Gmôh-Bôm-hô-wôG-ºIô-Mã-mÛ-hôm-¤Û-z¸º-z-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-±ôP-¾Å-ºGô-FÛh-±ôÅ-GÅÞPÅ-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎