hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-Gô-hôm-¾ïGÅ-dôGÅ-»G-qô-ŸÛG-‚-hGôÅ-q-hï-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qü


2007.11.30

{}ü üM-G¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-iÛ¾-zOGÅ-hP-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-¿Ëm-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-uÛ-¹-11 ±ïÅ-28 hP-±ïÅ-29 ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¼ÛP-h-¿eºÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-Vïh-M-mG-GŸÝP-¾-ºIÛG-ºWGÅ-z;º-zÇkݼ-ŸÝ-MãºÛ-Gmh-hôm-hï-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-hôm-wm-Åôm-Vïh-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-qºÛ-ºhÛºÛ-hGôÅ-q-Mã-¤±m-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-G¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-»ôh-q-hïºÛ-ż-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-zÁh-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ-z;º-GmP-hôm-P-±ô-zôh-¤Û-‚ï-ƒG-±P-¤Å- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-uÛ-¾ô-1979 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-Gž-zbôm-GmP-zºÛ-hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-hï-»P-hG-qºÛ-z;º-hGôPÅ-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-hï-Gô-hôm-¾ïGÅ-dôGÅ-»G-qô-ŸÛG-‚-hGôÅ-q-¤-¸h-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-zôh-¤Û-±P-¤Å-¼P-¼P-GÛ-PôÅ-mÅ-¾ïGÅ-BïÅ-ºzÞ¾-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-hï-mÛ-zôh-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¿e-uôh-ŸÛG-»Ûm-q-hï¼-Mz-Bô¼-ºôÅ-q-¾Å- ºG¾-Aïm-HÛ-¿e-uôh-º²Ûm-¤Dm-»ôh-m-hï-mÛ-mô¼-ºFâ¾-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎