zôh-mP-mÝÅ-qºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-zB¼-hÝ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-Mã-ü


2007.11.30

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôm-¾Å-ºwï¾-MÅ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-mÝÅ-qºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-¤Z¤-¾Å-GmP-»Å-zB¼-hÝ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Ⱥ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛÅ-±ïÅ-29ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-ºhÝG º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôm-¾Å-ºwï¾-MÅ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm- GÝÅÛ-‡-¶ô- Íï-Áï¤-Ç~G- »ÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôm-¾Å-ºwï¾-MÅ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-GÛ-mÝÅ-qºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-ºwï¾-MÅ-¾Å-hôm-fôG-M-mG-GŸÝP-hP-h¤ÛGÅ-zž-HÛÅ-¤Z¤-¾Å-zB¼-hÝ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü ¤Z¤-¾Å-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-mP-zôh-mP-GÛ-Bï-hPôÅ-hP-ºDô¼-»ÞG-¾-ÆâP-BôzÅ-hP-hï-¤Ûm-zôh-mP-GÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-¾Å-hôm-fôG-¼ôGÅ-¼¤-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºV¼-Çtï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-G®ô-BôPÅ-ºôG-Íô-ÅÛ-Fô-¼Û-»ºÛ-mP-±ôGÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-ºwï¾-MÅ-JÀïP-ŸïÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-»ôh-q-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Ⱥ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôm-¾Å-ºwï¾-MÅ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-m-ü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôm-¾Å-ºwï¾-MÅ-OÛG-º²âGÅ-¾-Bï-hPôÅ-hP-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-Z¤Å-¥ôP-È-TP-wÞm-GÅÞ¤-±ôGÅ-qô-»ôh-q-hP-ü hï¼-zdïm-Z¤Å-¥ôP-hï-±ô-M-mG-hP-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¤Z¤-uôh-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎