ÈàºÞ-TÛm-fºôºÛ-M-G¼-HÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-Mãü


2006.11.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-M-G¼-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-iâG-fÞôP-GÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïhüü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºôºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¼ÛP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¼ÛGÅ-ºGôG-fzÅ-Vïh-zôh-hôm-hôm-GZï¼-z-»ôPÅ-IGÅ-Tm-¼P-¼ÛGÅ-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-15mÅ-z¸ÞP-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-xÛ¼-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-M-zbP-z-ÅôGÅ-h¤-iG-»ôm-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ- hÝG-zTß-GÅÞ¤- M¾-»ôPÅ-zôh-ˆÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q- zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-q-hP-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-q-zTÅ-±ôGÅ-q-iâG-¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Ço-±ôGÅ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-q-¿e¼-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-xÛ-iô-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-zôh-¤Û-¿S-zM-®¤-z×-Åï-zMh-mP-jËÛ-¾Û¼-fôm-q-¤-¸h-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-GŸm-q-¤P-qô-mÅ-zôh-¤Û-GP-º±¤Å-jËÛ-¾Û¼-fôm-±¼-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- z¼-¾¤-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-hP-z¾-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-zBôh-¤Dm-zôh-¤Û-fôG-iG-Lô¾-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q¼-zdïm- zôh-¤Û-±ôÅ-m¤-Mãm-hP-¤Û-ºi-zºÛ-„Àô-º±z-PP-zôh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-hGôÅ-¾ÞGÅ-M-G¼-GŸÝP-¾-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zŸÛm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-¿Ëm-hÝ-zôh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-GmP-MãºÛ-n¤-q-GP-»P-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-GmP-Ç+zÅ-zôh-hôm-Ç+ô¼-¼P-zŸÛm-HÛ-JÀïP-ÇÀôP-»ôP-Mã¼-Ghôm-¤Û-¸-z-¼ïh- Mã-¤±m-mÛ- M-mG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-‚P-Á¼-¤Pº-Çkï-Í-¼Þ-a-T¾-q¼-jËï-Áï-V-±P-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-»ôh-q-hï¼-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-hP-Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-„Àô-º±z-GmP-»ôh-q-¤-¸h-M-mG-¾-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎