¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-Í-¼ÛÅ-¤-hPÞ¾-vôh-Mã-n¤Å-ºzÞ¾-fzÅ-¼ï-Ç+ݾ-GmP-Mãü


2007.06.21

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-bï-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhï-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-Í-¤Û-¼Û-;Å-¤-hPÞ¾-vôh-Mã-zÇkh-q-n¤Å-ºzÞ¾-fzÅ-¼ï-Ç+ݾ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q- Ç~m-;Û-¤Þm- HÛÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-1 mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-VïºÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-q-mÅ-z¸ÞP-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-fïPÅ-GÅÞ¤-q-»Ûm-ŸÛPü M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅü uÛ-Ez-iâP-Vï-Ç~m-;Û-¤Þm- M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-zhï-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¤-hPÞ¾-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-hPü h-¿eºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï-mÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-Gż-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-DôP-GÛ-PôÅ-mÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-ÇkÝG-ÁïÅ-dôG-»ôP-z-‚-Mã-hP-¤Û-h¤PÅ-¾-DôP-GÛ-¾Å-hôm-HÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-G-¼ï-»Ûm-q-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-z-‚-Mã-hï-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ-Ç~m-;Û-¤Þm-HÛ-º±¤Å-ºiÛ-hï-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhï-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-hP-±GÅ-GÅÞ¤-HÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-G®ôÅ-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-fh-ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-DG-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎