Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¤VôG-ÍÛ-¼G-DÞ¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-wïzÅ-»ôh-ºhÝGü


2007.12.05

{}ü ühï-»P-Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¼ô-„Ëi- JËïi-Åï-¤VôG-Íw-JË-mÛ-ÅÛ-bm-mP-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-h-¼ÛP-ÍÛ-¼G-‚P-xôGÅ-DÞ¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-»ôh-ºhÝGü DôP-DÞ¾-hï¼-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP-ÆÛh-„Àôm-mÝ-¼Û- ;- ¤-¾Û-;Û-¤VôG-hP-ü ÆÛh-º²Ûm-hP-ü GŸm-»P-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¤-¸h-hqôm-¼ÛGÅ-±ô-hP-¤Z¤-»Þ¾-mP-¸ÛP-V-VßP-hÝ-GbôP-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝGü Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¤VôG-DÞ¾-hï¼-¤-wïzÅ-qºÛ-GôP-®¤-¾-¤Þ-ÅÞ¾-ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-„Ëô¤-µÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-ºôG-¤Û-IPÅ-zMh-®¤-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¤-¸h-¸ÛP-V-¤Þ-¤fÞh-mÅ-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎