Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¤VôG-zhÝm-yG-XïÅ-¤-M-G¼-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qü


2008-02-21
Share

{}ü üM-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-ŸÛG-¾ô-GZÛÅ-®¤-GôP-zbôm-»ôh-ˆP-hPôÅ-ÅÞ-¾G-¾ïm-ºDï¾-Mã¼-M-G¼-HÛ-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-º²Ûm-DôPÅ-ÅÞ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-hP-ü hGG-V-‚Å-q¼-zdïm-h-z¼-hôm-ºƒÅ-Åôm-q-ŸÛG-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ÁÝGÅ-Çoôm-Mz-MãºÛ-Vïh-Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm-¤VôG-zhÝm-yG-XïÅ-¤-M-G¼-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-ºhÝGü »Þ¾-GZÛÅ-hz¼-zŸG-qºÛ-IôÅ-ºV¼-hïºÛ-fôG-ºV¼-¹ºÛ-±ïÅ-GÅÞ¤-GôP-¾G-¾ïm-ºDï¾-fÞz-qºÛ-hÝÅ-±ôh-MÅ-zTh-»ôh-ºhÝGü G¾-ÆÛh-GôP-ŸÝÅ-IôÅ-ºV¼-hï-¾G-¾ïm-ºDï¾-z-»Ûm-m-M-G¼-PôÅ-mÅ-Í-¼ÛºÛ-ż-mÅ-iô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-zTß-®¤-GmÅ-qºÛ-Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-mP-ºiïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-mÛ-M-G¼-¼P-z®m-fôz-qºÛ-XïÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Z¤-zhï-ÆâP-¾Å-hôm-fôG-±ôP-ºƒï¾-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-VGÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh-¾-hïÅ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-zºÛ-fôG-¾ºP-¼P-zŸÛm-HÛ-ºHã¼-¿kôG-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-ºƒï¾-»ôh-TÛG-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü h-z¼-M-G¼-PôÅ-mÅ-¼-Áï-»ºÛ-ż-zhï-ÆâP-¾Å-hôm-fôG-GÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-Zô-Oæz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།