Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ô^-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-M-mG-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü


2007.05.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-z¼-¾¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ˆÛ-¤Û-z¸ôÅ-ÆâP-Ç+¼-Gbô¼-fÞz-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-±ßh-qºÛ-Gmh-hôm-¼Û¤-q-¤P-qôºÛ-fôG-mÅ-M-mG-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-1ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-WâÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-fh-¾-Zm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-zºÛ-fôG-±ôGÅ-ŸÝGÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-G®ôÅ-qºÛ-h¤G-hôm-M-Bïh-GbôP-z-hPü z®m-hzP-GÛÅ-yâ-GÝ-¤P¾-mÅ-zbôm-qü FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¤ïh-qºÛ-M¾-Dz-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-qü M¾-uÛºÛ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¯ÛÅ-¤ïh-hÝ-zbP-Çeï-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-xÛ¼-¾ôG-zbP-Çeï-‚P-;ô-¼Û-»-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-DG-fôG-Bôm-zXôh-‚Å-q-¤-¸hü M-mG-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-‚-Mã-ºôÅ-ŸÛP-¤±¤Å-q-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-ÁÝGÅ-Vï-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-¾-GŸÝP-º²Ûm-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ- ¤Û-hP-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qô-mÅ-M-mG-fôG-Bôm-zXôh-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ^ï-m-¼-¼-zï-;¼-»ÛÅü P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-M-mG-GÛ-h¤G-hôm-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-V-Aïm-Cæm-bï-h-V-M-mG-hï-ZÛh-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆâP-Bôz-¾-Zïm-D-z¸ô-¤Dm-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-»P-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ÍÛ-¾ï-m-¾Û-bï-mïm-»ÛÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾ô-Gż-qºÛ-h¤G-hôm-HÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-zM-V-17 hP-±GÅ-8 Çt¼-V-‚-Mã-hP-hï-¿e¼-Çt¼-‚-‚ïh-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ÇkÛ¼-Å-Í-¤Û-¼Û-;-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ-Bôm-zXôh-GmP-z-hPü h-hÝP-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï-GŸôm-q-Wôm-mïG-¼ô-qôm-bï-»ÛÅü M-mG-GÛ-h¤G-hôm-M-Bïh-ˆÛ-Mz-¿YôPÅ-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-q-hPü GmÅ-ÇePÅ-hï-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;-hP-M-mG-GÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ô¼-Zïm-D-hP-„Àô-º±z-‚ïh-»Þ¾-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎