ÆÛh-º²Ûm-zÞÁ-¤VôG-Íô-¾Û¤-qÛ;-ÇKô-º‚ïh-mÅ-ºxÛ¼-ºfïm-GmP-hGôÅ-q-GÅÞPÅ-zü


2008-04-01
Share

º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-GŸm-DG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-GmP-xôGÅ-¾-GŸÛGÅ-bï-ºhÛºÛ-fôG-ÇÀ¼-»P-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïhü

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôÅ-G®ô-¿U¤- mïm-ÅÛ- qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-±zÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-q¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïhü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Wô¼W-zÞÁ-¤VôG- qï-TÛP-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-ZÛm-hP-qôºÛ-ÇKô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-wïzÅ-¤Ûm-fh-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-»P-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-¾- Í-¼ÛºÛ-Íï-Ç~Û-ÅÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-MP-ÆÛP-‚-MãºÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-GÛ-mP-zT¼-ºiÛ-ŸÝ-Ç+zÅ-DôP-GÛÅ- Íô-¾Û¤-qÛ;Å-Û¯ïh-ºIm-HÛ-ÇKô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-zT¼-Mã-ºhÛ-mÛü M-mG-GŸÝP-¾-z¯Û-¤fôP-Vïm-qô-»ôh-q-ŸÛG-¤Pôm-Mã-»Ûm-ÇezÅ-¤²h-ÇKô-hï¼-¤Û-wïzÅ-MãºÛ-ºhï¤-D-hï-¤hÝm-¿UôG-ÇeïP-ºWôG-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-hP-ü ÆÛh-º²Ûm-zÞÁ-¤VôG-mÅ-ˆP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-GŸm-DG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-GmP-xôGÅ-¾-GŸÛGÅ-bï-ºhÛºÛ-fôG-ÇÀ¼-»P-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ- Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-HÛ-¯ïh-ºIm-hPôÅ-GŸÛºÛ-mP-ŸÝGÅ-Mã¼-ºGôG-fzÅ-GmP-GÛ-¤ïh-q-Gž-zÁh-»P-GmP-»ôh-q-¼ïhü w˼m-ÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- mÛ;ô-¾ÅÎ-ż-;ô²Û ¤VôG-GÛÅ- zôh-mP-GÛ-h-¿eºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-ŸÛG-¤-xÛm-±ï- DôP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-HÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-ÇKô-º‚hï-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-wïzÅ-¤Ûm-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP-ü »P-W¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Dï-¾-¤¼-;ï¾-¤VôG-GÛÅ-DôP-ÇKô-º‚hï-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-wïzÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-Gž-zOGÅ-GmP-¸Ûm-q-¼ïhü hï-zŸÛm-Á¼-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ- qô-¾ïm^-hP- Tï;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz- ÍïÅÛ-bô-¾Û-»ºÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-q-»P-qï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-HÛ-ÇKô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-¤Û-wïzÅ-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-¸Ûm-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།