Í-¤Û-¼Û-;-hP-M-G¼-z¼-¾-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝ^-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-»ôP-Mã¼-Zï-zü


2007.05.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;-hP-M-G¼-z¼-¾-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-»ôP-Mã¼-Zï-z¼-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ºhÛ-G-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-Vz-ÆÛh-¾Å-hôm-fh-ˆÛ-iâP-Vï-GŸôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ-mÛ-;ô-¾×Å-z¼mÅ-hP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-ÁÛ¶-ÁP-;¼-¤ï-mm-n¤-GZÛÅ-z¼-IôÅ-¤ô¾-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-Ç+Ý-±z-PôÅ-mÅ-xÛ-¾ô-2005 ¾ôºÛ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-M¾-Dz-GZÛÅ-z¼-¾-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-z-hï¼-¾G-zÇe¼-»ôP-fzÅ-ˆÛ-¤fº-¤ºÛ-IôÅ-ºV¤-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-Vïm-qô¼-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-Áôm-¤ï-;ô¼-¤Û;-»ÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-mPü h-¼ïÅ-Ç+Ý-±z-GZÛÅ-z¼-¾-IôÅ-¤ô¾-È-TP-GÛ-»G-qô-‚ãP-»ôh-q-hP-hPü lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-hï¼-¤fº-¤ºÛ-IôÅ-V¤-»ôP-MãºÛ-Vïh-hÝ-Ç+Ý-ŸzÅ-mÛ-;ô-¾×Å-z¼mÅ-¹-z-ºhÛºÛ-¹-hˆÛ¾-®¤-¾-M-G¼-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-ÁÛ¶-ÁP-;¼-¤ï-mm-»ÛÅ-hï-¼ïÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¿U¤-;ôm-^Û-¾Û-Å-¼»ÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-¤W¾-ºyh-‚ãP-Çeï-Iâz-ºƒÅ-»G-qô-‚ãP-»ôh-q-hP-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-¼ÛP-¤Ûm-HÛ-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-¾-Gmh-hôm-hï-hG-fôG-fG-GTôh-»ôP-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐྲུན་ཆེད་བོད་ནང་གི་རེབ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་བ་བདུན་གྱི་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎