M-mG-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-ÇeïP-GÛ-¤ºô-®ï-bàP-GÛ-ºi-q¼-¾-¤ï-ºz¼-»ôh-qü


2007.05.12

{}ü üqï-TÛP-mP-GÛ-xÛ-M¾-HÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-hP- Gż-ºGôh-q-ŸÛG-GÛÅ-Dï-Å-¤ÛG-¤fôP-¾G-¸Ûm-‚ãP-z-GŸÛ¼-z¸ÞP- ÍïÍïw-qÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-¾-zXôh-Gž-¿e¼-m- G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Mz-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-GÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-ÇeïP-GÛ-¤ºô-®ï-bàP-GÛ-ºi-q¼-Vïm-qô-hïºÛ-ŸôGÅ-G»ôm-xôGÅ-mÅ-¤ï-ºz¼-zŸÛm-q-¤fôP-»ôh-q-hP- ±ôh-hqG-‚Å-m- M-mG-GÛ-qÞ¾ÛÅÛ-zM-Ç+ô¼-ŸÛG-GÛÅ-¤ï-GÅôh-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-qºP-¤fôP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤ô-‡-mÅ-zzÅ-bï-z¿e-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚Å-ˆP- Zïm-dôG-qÞ-¾Û-ÅÛ-»ôP-Çeï-DôP-GZÛÅ-hï¼-Çkôh-¤Û-VôG-TïÅ-zÁh-q¼-zdïm- fôG-¤¼-¤ï-Bôm-‚ãP-ÇePÅ-WÛ-»Ûm-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-±ôh-hqG-‚Å-m- DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤fôP-zºÛ-Ç+zÅ-ºi-q¼-hïºÛ-zM-V-zTô-¿S-®¤-º±ÛGÅ-¸Ûm-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Èà-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛ-GmÅ-±ß¾-mÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-bï-¼ô»ï‡¼-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbôm-Gž-¿e¼-m- Á¼-bà¼;ÛÅÛbm-HÛ-M¾-Å- ÍÞ-¼Þ¤-TÛ-mÅ-»Ûm-qºÛ-º±ô-zºÛ-GŸÛ-dïm- ¾Å-;-¤ïh-q- ¼P-¾ô- 35¼-Åôm-qºÛ-»Þ-Gݼ-D-Vï-z- ;ݺÞ- Ⱥï-ÍôºÞ-ŸÝ-z-hï-¾-hôGÅ-q-‚Å-bï- M-mG-GÛ-qÞ-¾Û-ÅÛ-»ÛÅ-Dô-q-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎