¡ï¾-WÛ»¤-»Þ¾-HÛ-Íô¾Û¤qÛ;-¯¾-ºIm-q-ŸÛG-mÅ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-qü


2008-02-17
Share

{}ü üh-¾ôºÛ-xÛ-¹- 8 qºÛ-±ïÅ- 8 mÅ- 24 z¼- M-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-Íô¾Û¤qÛ;-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ô-±ßGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- º²¤-JÀÛP-GÛ-¯¾-ºIm-q-zM-yG-¤P-qôÅ-¾ÞÅ-ˆÛ-n¤-hrôh-¯¾-ºIm-‚ïh-¤Dm-DôPÅ-mÅ- »ô-¼ôz-JÀÛP-ym-mP-GÛ-M¾-Dz-¡ï¾-WÛ»¤-mÅ-»Ûm-qºÛ-d-¤VôP-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm- ¤ÛP-¾- ¶Û¼-¾ï- ^ï-Wï-Gï¼- ŸÝ-zÅ- zôh-¼P-z®m-ŸïÅ-ºDôh-qºÛ-Çeôh-fÞP-Hôm-ÆÛh-q-hP- M-mG-¾-º²¤-JÀÛP-GÛ-Íô¾Û¤qÛ;-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ô-Gô-OÛG-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-vôh-q-»Ûm-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-‚Å-q-G®P-Åï¾-GbôP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-±ôGÅ-VßP-¾-ÇSôm-Vh-DÅ-¾ïm-ŸÝÅ-»ôh-¼ÞP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-¿e-z¼-hÝ-D-zhïm-±ÛG-¾-¤-GmÅ-q¼- DÅ-¾ïm-hôm-ºEô¾-‚Å-¤ïh-q¼-zdïm- M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-È-¾Å-qºÛ-fzÅ-Bô-qô-¼ïh-TïÅ-Gż-ºGôh-qÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾m-hÝ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-h¼-Çtï¾-hP- ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP- hÝÅ-hP-n¤-q-;Ým-bà-ŸÝGÅ-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-DôPÅ-mÅ- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-¾PÅ-xôGÅ-hP-h¤ÛGÅ-»Þ¾-HÛ-¾¤-Çeôm-ºôG-mÅ-¡ï¾-WÛ»¤-HÛ-m-GŸôm-¤- ¶Û¼-¾ï- ^ï-Wï-Èï-¼ï- ŸÝ-zÅ-Åï¤Å-Ç+ݾ-hP-Åï¤Å-ÁÝGÅ-zÇÀP-Çeï- OÛG-º²âGÅ-hï-»ÛÅ-h-¾ôºÛ-hrÛh-;ºÛ-m¤-hÝÅ-¼ÛP-¾-¯ô¤-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-DG-GÛ-DôPÅ-mÅ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¯-hôm-¾-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-vôh-hGôÅ-ŸïÅ-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- P-±ô-mÛ-¯¾-ºIm-q-»Ûm-qºÛ-V-mÅ- P-±ôÅ-G-¼ï-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¼ïh-ŸÝÅ-m- M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºƒï¾-zºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-hï- M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-hô-ÇoP-ÇÀïzÅ-qºÛ-Vïh-hÝ- M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-¤hÝm-hÝ-Gž-zOGÅ-‚ïh-GP-fÞz-TÛ-fÞz-‚-Mã-hï-¼P-¼ïh-TïÅ-hP- M-mG-mP-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-ºIm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-¢ôP-zl¼-¤Þ-¤fÞh-‚-MãºÛ-Ÿ¼-hP-Ÿô¼-¾- zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP- M-mG-mP-GÛ-Gż-ºGôh-ˆÛ-¼P-hzP-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-DG-zŤ-„Àô-GbôP-Mã-m¤-»P-¤-G»ï¾-z¼-dG-bà-DôP-GÛ-Åï¤Å-mP-zTPÅ-GmP-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།