M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-qü


2006-09-12
Share

{}ü üzôh-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-±z-GmP-Çeï-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ- ¤×-WÛ-mÝ- ;- ‡Û-¾º- º¤-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-Gbô¼-zÁÛG-mÅ-D-zNå¼-fzÅ-ÅÞ-¿kÛ-¾ÛºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- ÁÙÛ-¾º-^Û;-ÅÛ‡- ¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG- =Û-Ç~ï‡-mï‡-ŸïÅ-qºÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- GôP-ŸÝÅ-¿Ëm-º²ô¤Å-hï-h-¼ÛP-P¤-»P-m-ÅP-ZÛm-±ôGÅ-Mã-»Ûm-q-hP-hïºÛ-mP-M-G¼-xôGÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¿kÛ-¾Û-GŸÝP-GÛ-iâP-Vï- IôP-Çkï-¿Ëm-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm- hï-zŸÛm-IôP-Eï¼-HÛ-¾¤-z¸ô-¾Å-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm-¿Ëm-ŸÝGÅ-GmP-Mã-hP- zôh-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¿kÛ-¾Û¼-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP- GôP-ŸÝÅ-¿e¼-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ- zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-Z¤Å-ŸÛz-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-±ï-¼ÛP-¾GÅ-zTÅ-¿Ëm-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- hï-ÇSôm-¿kÛ-¾ÛºÛ-FÛ¤Å-DP-Vïm-¤ôÅ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-¤hÝm-hÝ-»ôh-qºÛ-GŸÝP-¾¤-ÍP-45M-zBïh-GbôP-Mã-hP-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-Mz-bà-»ôh-qºÛ-»×-¤Þ-mºÛ-MãGÅ-Vß-G®P-z¸ô-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hï-±ßh-q¼-zdïm-mÅ-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-hGôÅ-qºÛ-z;º-zbP-»ôh-¼ÞP- ¿kÛ-¾ÛºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-¿U¤- ^Û;-ÅÛ‡- ¤VôG-GÛÅ-hï¼-Pô-Lô¾-¤fº-GTÛG-bà-GmP-GÛ-»ôh-q-¤-¸h- h-V-GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-hï-FÛ¤Å-DP-mP-GbàGÅ-zÁï¼-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- GŸÛÅ-ÇK¼-hï-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-hP-¤Û-GbôP-GÛ-fG-GTôh-ºy¾-hÝ-»ôP-Mã-DG-qô-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།