ºz¼-¤ºÛ-hzÞ-FÛh-ˆÛ-zÞôºÛ-VP-źÛ-Ç+zÅ-Mã-mô¼-wPÅ-¤ïh-hÝ-zbP-zºÛ-z½‰m-hq¼-ŸÛG-fôm-qü


2006-11-03
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-hzÞ-FÛh-f×m-Á-¶ï-»ÛÅ-¼P-GÛ-zÞôºÛ-VP-źÛ-Ç+zÅ-Mã-mô¼-wPÅ-¤ïh-hÝ-zbP-zºÛ-z½‰m-hq¼-ŸÛG-fôm-q-hï¼-»Þ¾-¤Û-n¤Å-DôP-Fô-±h-¤ïh-¾PÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG º²¤-JÀÛP-mP-hzÞ¾-ŸÛP-wôPÅ-qºÛ-M¾-Dz-ºz¼-¤ºÛ-mP-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGô-FÛh- fm-Á-¶ïºÛ-zÞô- f×¼-Á-¶ï- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-VP-źÛ-dïm-ºƒï¾-Ç+zÅ-Dô-¤ôºÛ-Ç+ï-¾-¤Þ-bÛG-hP- lô-Xï-w-¾¤-G®ôÅ-qºÛ-¼Ûm-fP-Tm-HÛ-mô¼-zÞºÛ-¼ÛGÅ-ˆÛ-Mm-V-¤Û-ZÝP-q-ŸÛG-Hôm-»ôh-q-¿e¼-Dô-¤ôºÛ-¤G-qÅ-ˆP-xÛ-¾ÞGÅ-¿e¼-ÁÙï¤-qïm-ŸïÅ-qºÛ-VP-¼G-wPÅ-¤ïh-Gm¤-¾-Gbô¼-z-ÅôGÅ-ˆÛ-VP-źÛ-dïm-ºƒï¾-‚ïh-zŸÛm-q-ŸÛG-GôP-ŸÝÅ-z½‰m-hq¼-mP-zbôm-»ôh-q-¤-¸h- fï-¾m-=ï-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gż-¾Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ºGô-FÛh- f×m-Á-¶ï- »ÛÅ-zÞôºÛ-VP-źÛ-dïm-ºƒï¾-Ç+zÅ-ºIô-Iôm-Í-¼ÛºÛ-ÇKô¼-¤ô-Å-»-50¿ËG-®¤-zbP-zºÛ-±ôh-hqG-‚Å-ºhÝG-qÅ-hï-mÛ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-GÛ-ºyôh-zÇeïm-ÇSôm-¯ÛÅ-¾Å-¿kz-3»ÛÅ-¿ËG-®¤-¾Å-¤P-q-»Ûm-q-¼ïh- »P-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-Í×ôP-mÛ-ÍÛP-Íô-»ÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-q-hP- hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-¼P-ZÛh-xãG-qô-‚ïh-Mã-GTÛG-qÞ¼-¤Gô-ºDô¼-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Gž-Çeôm-GmP-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-¿e¼-ºz¼-¤-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-hzÞ¾-ŸÛP-wôPÅ-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-hP- f-m-M¾-Å-»×m-Gôm-mP-GmÅ-qºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-ZÛm-¼ï-±ßôh-zhÝm-®¤-JÀôG-Vh-q-hP- ½ÀP-ºDô¼-¾-Çoݤ-¤Dô-Iâz-ÅôGÅ-ˆÛ-h;º-P¾-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།