M-mG-mP-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-ºFâG-º²ÛP-Áô¼-»ôh-q-¼ïhü


2007.05.30

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-¤ÛºÛ-z¸º-±P-GTÛG-¾-yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-BïÅ-¤Û-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-zB¼-hÝ-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-¤Û-Ço-hP- »Þ¾-¤Û-ÇeôP-±ô-¤P-qºÛ-hz¼-ºFâG-º²ÛP-Áô¼-»ôh-q-¼ïh- D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-¿Ëô-xôGÅ-GݺP-ÁÛ-DÞ¾-HÛ-¤-¤f¼-»P-IôP-Eï¼-GÅÞ¤-HÛ-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-M-mG-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¾Å-DP-¾-Pô-Lô¾-‚Å-mÅ-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¤Û-Ço-hP-¤Û-¤P-hz¼-ºFâG-º²ÛP-Áô¼-mÅ-Ç+zÅ-hï¼-»Þ¾-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-¾ÞGÅ-hôm-Aïm-hï-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-¤Dm-¤ÛP-hôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-zÞïh-GTÛG-GÛÅ-w×-¼m-ÅÛºÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-Ÿ¾-hq¼-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- zÞh-¤ïh-hïÅ-GôP-ŸÝÅ-GݺP-ÁÛ-DÞ¾-HÛ-IôP-GÅïz-DG-GÅÞ¤-GÛ-mP-mÅ-»ôP-zºÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-hï-DÞ¾-HÛ-IôP-Eï¼-»××P-¤×ï-ŸïÅ-qºÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¾Å-DP-¤fº-Ç+ô¼-mÅ-¾Å-DÞPÅ-hï¼-¤ï-Mz-qºÛ-Ç+ô¼-»P-zXôh-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-È-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-ˆP-GôP-ŸÝÅ-hôm-Aïm-hï-‚ãP-z-hPôÅ-ÅÞ-PôÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¤-¸h- IôP-Eï¼-»×P-¤ï×-ŸïÅ-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¾Å-DÞPÅ-¤hÝm-hÝ-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qô-zÇkÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-z¸º-±P-GTÛG-¾-yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-¤P-z-BïÅ-¤Dm-fôG-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-z;ï¾-z-DG-xÛ¼-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-Å-GmÅ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤IÛm-±z-qÅ-zXôh-»ôh-q-Gż-ºGôh-fôG-¾ÞP-ºiïm-»ôh-q-¼ïh- D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-hôm-Aïm-GTÛG-¤±ßPÅ-ÁÛG-Zï-ºDô¼-HÛ-IôP-Eï¼-¾×ÛP-Ém-hP- ¾Û-DÞm- IôP-Eï¼-mP-hݺP-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qô-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎