¤hô-D¤Å-Vß-zŸÛ-ÇKP-iâG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-40zÇ+ô¼-ŸÛG-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-»ôh-q-¼ïh-


2007-07-30
Share

{}ü ühï-ÇSôm-zôh-mP-¾ô-Pô-50 ®¤-HÛ-ÇSôm-mÅ-Vïh-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-¤hô-D¤Å-Vß-zŸÛ-ÇKP-iâG-TïÅ-qºÛ-zôh-zÇem-ÆÛh-GZÛÅ-ÆâP-Bôz-‚ïh-¤Dm-hP-„ÀPÅ-h¤G-¤Û-±ôÅ-M-mG-zTÛPÅ-Iô¾-h¤G-¤ÛÅ-zôh-mP-hqÞP-ºWâG-z®m-º²â¾- ‚ïh-q¼-Pô-Lô¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-¤Dm-HÛ-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-hïºÛ-Vïh-hÝ-h-¼ïÅ-ÇÀ¼-»P-¤Û-IPÅ-40 zÇ+ô¼-ŸÛG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-DºÛ- źôf- ^Û»¼-w×Û¾- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hï¼-zôh-¼ÛGÅ-lô-z¸ô-zÅôh-m¤Å-„À-¤-¾GÅ-ˆÛ-EÛ¤-±P-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ±ôGÅ-ºhݺÛ-ż-hï-ÇSôm-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-hzÞÅ-GÅP-zºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-¢ôP-zl¼-vôh-¥ôP-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-ºfz-º²ÛP-q-hï-M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-¿Ëm-DP-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-‚ïh-¥ôP-z-zM-¤hô-±P-Ç+¾-z¸P-hP-hï-zŸÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-uÛ-¤fÞÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q-±ß¾-FÛ¤Å-zÇem-º²Ûm-ÅôGÅ-wïzÅ-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-fôG-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-IÅ-mÅ-‚P-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-±ôGÅ-G®ô-¹-z-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-¤hô-D¤Å-Vß-zŸÛ-ÇKP-iâG-GÛ-±ôGÅ-q-hï-fôG-¤¼-uÛ-¾ô-1958 ¾ô¼-Í-ºƒâG-¤Gôm-qô-z=ÛÅ-¤VôG-GÛ-hzÞ-FÛh-ºôG-Vïh-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-q-ŸÛG-hP-Ç+zÅ-hï-hÝÅ-fôG-¤¼-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-hzÞÅ-GÅP-zºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-ˆP-zôh-¼ÛGÅ-hP-„ÀPÅ-h¤G-±ô¼-¢ôP-zl¼-hP-Mz-Bô¼-GmP-Çeï-M-mG-GÝP-Fm-ÆÛh-GŸÝP-¾-Pô-¾ôG-Mz-bï-zôh-¼P-z®m-HÛ-z¿e-uôh-fôG-GhôP-¾ïm-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-hï-zŸÛm-Vß-zŸÛ-ÇKP-iâG-±ôGÅ-q-ºhÛÅ-zôh-¼P-z®m-G®P-¤ºÛ-¾PÅ-xôGÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-‚-MãºÛ-GhôP-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾GÅ- h-hÝP-P-±ôÅ-GŸôm-BïÅ-±ô¼-ºhÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-±ô-¤P-®¤-Pô-vôh-ŸÝ-fÞz-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GÝP-Fm-bP-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-uÛ-¾ô-1950 mÅ-z¸ÞP-zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-DÞ¾-mÅ-z®m-º²â¾-‚Å-q-mÅ-¤f¼-uÛ-¾ô-1959 ¾ô¼- &M ¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-zôh-¤Û-FÛ-ÇeôP-¤P-qô-M-G¼-mP-z®m-‚ô¾-hÝ-wïzÅ-mÅ-h-z¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-ºzÞ¤-FG-¤P-qô-ÆôG-Bôm-zbP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།