M-G¼-HÛ-ÍÞ-b¼-q¼×-jËïÁÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¼Û¤-q-¤fº-¤-hï-ºGô-±ßGÅ-»ôh-q-¼ïhü


2007.05.08

{}ü üM-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-Vï-ÁôÅ- ÍÞ-b¼-q¼×-jËïÁÛºÛ- ¤Pº-ÇkïºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¼Û¤-q-¤fº-¤-hï-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GZï¼-ºGô-±ßGÅ-»ôh-q-hP- ºôÅ-ºwïm-q-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ- ¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-hGº-Ÿïm-Vï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¤ïh-®¤-GŸÛ-¾-zŸG-Çeï-ºôÅ-ºwïm-qºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-»ôh-q-hï¼-¤Û-ºhôh-q-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q- ¼ô»ï-=¼ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- ¤Û-ºzô¼-Å-»-zM-hP-zhÝm-zTß-®¤-»ôh-qºÛ-¤Pº-Çkï-ºhÛºÛ-mP- FÛ¤Å-ºG¾-ZïÅ-Tm-q-¤P-¾- ºyôh-zÇeïm-¾¤-¾ÞGÅ-Bô-z- ©P-GŸÛºÛ-º²âGÅ-zCæm-VïÅ-Ÿm-qô-»ôh-m-»P- ¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-±ôºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-G¾-ºGPÅ-Vï-z-GP-»P-¤Ûm-ŸÛP- ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-GP-ŸÛG-GÛÅ- ¼ÛGÅ-¼ÞÅ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-¤Û-¤P-Vï-z-zÇkÝ-¼Þz-fÞz-q-hï¼-M¾-D-¾ôm-Mã-È-TP-PïÅ-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- IôP-GÅïz-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤P-Vï-zºÛ-mP-h-hÝP-»P-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-h‚ï-zºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-h¼-Ez-Vïm-qô¼-GmÅ-»ôh-m-»P- IôP-Eï¼-DG-bà-GmÅ-qºÛ-ÁïÅ-¿km-¤Û-Ço-±ôÅ-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-ˆÛ-h‚ï-¤±¤Å-GTôh-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-hGº-Ÿïm-¤Û-‚ïh-q¼- ¤Pº-ÇkïºÛ-mP-»¼-MÅ-º²âGÅ-zCæm-‚ïh-fÞz-¤Dm-HÛ-ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-TÛG-hGôÅ-MãºÛ-¼ï-ºhôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ- M-G¼-mP-GÛ-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-¤fô-ÁôÅ-ÅÞ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-q-ƒ¤-G¸ïºÛ-¼ÛGÅ-hP- jË-¾Ûb-ŸïÅ-q-¼ÛGÅ-¼ÞÅ-h¤º-ÁôÅ-hz¼-z¸ÞP-ºƒï¾-‚ïh-qºÛ- Ç~-Èà-Wm- Å-¤º-Wï- ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-z®ßGÅ-»ôh-q- hï¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Å-¤ÛG-¤P-ÁôÅ-fôz-Mã¼-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP- ±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGô-ºFÛh-¤-»-¶-bÛ-ŸïÅ-qºÛ-zÞïh-hï-ÇÀ¼-»P-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-VGÅ-Mã-PïÅ-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎