M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Gż-q¼-¿U¤-Fïm-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mãü


2006-11-08
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-M-mG-GÛ-zÞh-¤ïh- ¤×¼-G-¼ï‡-Fïm- ŸÝ-z-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Gż-q¼-zÇ+ô-zŸG-»ôP-zºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-DôPÅ-ÅÞ-¤ÛP-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Gż-q¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-xôGÅ-fh-¾- M¾-Dz-IPÅ- 192 ¾Å-Iâz-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-Vïm-HÛÅ-h-z¼-DÅ-¾ïm-GmP-z-¾Å-hGG-q-Mz-qºÛ-¾ô-MãÅ-ÇSôm-Vh-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- hï-ºi-ÅôP-®P- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-¤×¼-G-¼ï‡-Fïm-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Gż-q¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-Mã¼-fï-±ô¤-¤ïh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-º²¤-JÀÛP-uÛ-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-M-mG-mP-ź¼-Åï-ŸïÅ-qºÛ-JÀô-±h-hP- ‚-mh- hï-zŸÛm-Íñ²-º¤-¿Ëm-BïÅ-ÆÛm-ºzÞ-ºFâG-qºÛ-mh-»¤Å-ÅôGÅ-Ez-ºwï¾-xÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-Vï-fôPÅ-hP- ¾Å-ºGm- Gmh-ºGG-zTÅ-q-¤fô-¼Þ-xÛm-qÅ-¤-¸h- ¾ô-GZÛÅ-¼ïºÛ-mP-¿Ëm-DP-GÛ-¾Å-hôm-Vïh-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GÅÞ¤-¿ËG-¸Þ¼-ºWôG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།