M-mG-mP-f-¤G-ºfïm-¤Dm-ZÝP-hÝ-GbôP-Mã¼-FÛ¤Å-GŸÛ-Gbïm-ºzïzÅ-‚ïh-hGôÅü


2007.05.30

{}ü üº²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ- M-mG-mP-f-¤G-ºfïm-¤Dm-ZÝP-hÝ-GbôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-qºÛ-ŸÛz-yºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-PïÅ-q¼-Gbïm-ºzïzÅ-hGôÅ-Mã-hP- hï-¿e¼-¤-‚ãP-±ï-xÛ-¾ô- 2020 ±ßm-Vh-f-¤G-ºfïm-qºÛ-Pm-Gô¤Å-ˆÛ-hzP-GÛÅ-¾ô-¿e¼-¤Û-IPÅ-Å-»-GZÛÅ-hP-ºzÞ¤-GZÛÅ-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-q-zXôh-ºhÝG- M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-f-¤G-¤P-ÁôÅ-z¸ô-zCæm-‚ïh-¤Dm-HÛ-M¾-Dz-hï-»Ûm-¾- f-¤G-¤P-ÁôÅ-ºfïm-¤Dm-HÛ-M¾-Dz-hï-»P-»Ûm-q-¤-¸h- f-¤G-GÛ-¼Ûm-GôP-Dï-ÁôÅ-IÅ-ÁÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z- ÈïP-Ç~ï-;ï-^¤- HÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gż-ºGôh-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP- h-¿eºÛ-Ç+zÅ-¾ô-¿e¼-lô-fG-zïh-uôh-‚ïh-qºÛ-mh-GŸÛºÛ-Aïm-HÛÅ-¾ô-¿e¼-M-mG-mP-¤Û-IPÅ-Å-»-GTÛG-®¤-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hP- G¾-bï-f-¤G-ºfïm-qºÛ-Pm-Gô¤Å-¾-zNå¼-zTôÅ-Gmh-wÛG-q-ŸÛG-¤-zbP-±ï- xÛ-¾ô- 2020 ±ßm-Vh-¾ô-¿e¼-¤Û-IPÅ-Å-»-GZÛÅ-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-ÆÛh-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་ནིའུ་ཡོག་མགྲོན་ཁང་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎