º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-‚-mh-ÇSôm-ºGôG-Vïh-¼ôGÅ-¼¤-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-Mã-ü


2005-11-24
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-¼ÛP-¤Ûm-M-mG-bà-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-¼¤-»Þ¾-DG-±ôºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-mP-‚-mh-ÇSôm-ºGôG-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-31 hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-ºGôÅ-mh-ÇSôm-ºGôG-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-mü hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-hï-n¤Å-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-DG-11 mP-‚-mh-ÇSôm-ºGôG-hP-GhôP-¾ïm-‚-MãºÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛºÛ-fôG-ºyâ¾-¼ÛG-¾G-¯¾-HÛ-¤fÞm-ºHã¼-¤Dô-vôh-‚-MãºÛ-Vïh-»Ûm-q-hPü hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-hï-hG-GÛ-fôG-mÅ-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-hï-hG-mP-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ-GP-¤HôGÅ-¾G-zÇe¼-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïhü º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mÅ-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-HÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-hï-n¤Å-M¾-uÛºÛ-hPÞ¾-DP-hP-M-mG-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GZÛÅ-mÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-17 hP-18 ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-wïzÅ-¤Dm-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¤Dm-M¾-Dz-±ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸÛPü »Ûm-mºP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-HÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-n¤Å-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-¹-z-iâG-¼ÛP-¾-‚-mh-ºGôG-ÆâP-GÛ-ºyâ¾-¼ÛG-»¼-MÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛºÛ-fôG-GbôP-MãºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-»Ûm-q-hP-h-hÝP-¤-ºôPÅ-q¼-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-Bô-qôºÛ-mP-‚-mh-ºGôG-ÆâP-hP-‚-mh-zdG-hrh-ˆÛ-¾Å-hôm-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-ºw¼-¤-hGôÅ-ÆÛh-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།