º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛÅ-‚-mh-Ez-Gh¾-fôG-M-mG-¾-Zïm-zl-zbP-»ôh-qü


2005-12-30
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ˆÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-z¼-M-mG-GÛ-mP-ºhz-VGÅ-‚-¼ÛGÅ-ˆÛ-mh-»¤Å-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-¤Û-ÆôG-ºVÛ-Bôm-‚ãP-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hïºP-M-mG-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-‚Å-»ôh-q¼- M-mG-GÛ-wËà-Tm-ŸÛP-Vïm-HÛ-mP-h-¾ô-uÛ-¹-12 qºÛ-±ïÅ-21 ZÛm- ¾ô-m-41 ¾-Åôm-qºÛ-zÞïh-TÛG-‚-mh- ÍïW-5Íïm-1 ŸïÅ-qºÛ-mh-dGÅ-hï-»ÛÅ-Aïm-qÅ-ºVÛ-Bôm-‚ãP-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- ‚-mh-ºGôÅ-qºÛ-zÞïh-hï-GmÅ-źÛ-¤Pº-DÞ¾-hï¼-¤Þ-ºfÞh-hï-ŸÛz-hrôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-h-¿e-‚-mh-hï-mÅ-‚ãP-ºhÝG-TïÅ-qºÛ-DÞPÅ-¿km-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-mG-GÛ-mP-h-wm-uÛ-¾ô-2005 mÅ-z¸ÞP-h-z¼-‚-mh-ºGôÅ-qºÛ-¤Û-zhÝm-q-hï-»Ûm-q-¼ïh- hï¼-zdïm-M-mG-GÛ-‚-GÅô-DP-hï-±ôºÛ-mP-ŸÛz-hrôh-M-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།