M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Dm-M-¤Û-¼ÛGÅ-¶P-bï-T×-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh-


2007.12.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¤-º±ôGÅ-GôP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Dm-M-¤Û-¼ÛGÅ- ¶P-bï-T×- »ÛÅ-M-mG-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-hzP-V-¤Gô-dÛP-zÇÀôG-fzÅ-‚Å-qºÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-ºôG-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh- GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-ˆÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-GmP-¤Dm- ¶P- »Û-z¸º-¹- ¶ïm-=ïm-»m- »ÛÅ-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zïm-dôGÅ-qÅ-M-mG-¿Ëô-xôGÅ-;ݺP-ÁÛ-ŸÛP-Vïm-mP-»ôh-qºÛ-DôP-GÛ-DP-qºÛ-mP-JÀô-zÞ¼-hÝ-º²â¾-mÅ-zÇSôG-zÁï¼-‚Å-bï- ¶P-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-;Ým-ÇÀôP-Çtï¾-zºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®m-FÛh-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-hP- DôP-z;G-Z¼-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-z¸º-¹-¶ïm-fÞG-ºyh-‚ïh-hÝ-zTßG-¤-‚ãP-ŸïÅ-hï-¼ÛP-w×-¼m-ÅÛºÛ-Gż-¾Å-DP-hÝ-Gž-Çeôm-GmP- ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎