z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-GÛ-¤ïh-qü


2005-09-30
Share

{}ü üxÛ-¾ô- 2004 ¾ôºÛ-mP-¾ô-m- 15 ¾-Åôm-qºÛ-zÞ-¤ô-ŸÛG-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç~Å-zÇ+ݤÅ-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-wôG-qºÛ-h¤G-hqôm-GÅÞ¤-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP-z¾-»Þ¾-HÛ-iG-qôºÛ-FÛ¤Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-z¼- hï-¼ÛP-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôL-bà-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-ÇS-¾ôºÛ-mP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤Û-ŸÛG-h¤¼-zÅh-zbP-z-hï-zÞh-¤ïh-TÛG-GÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-zºÛ-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q-hP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-dôGÅ-ŸÛz-q-±ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-qºÛ-XïÅ- ¾ô-m- 15 ¾-Åôm-qºÛ-zÞh-¤ïh-hïºÛ-zÞ-¤ô- ¤»Û-m- ÅÞ-mÝ-¶¼- ŸïÅ-q-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ- ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q¼- hïºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Ç~Å-zÇ+ݤÅ-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-h¤G-hqôm-GÅÞ¤-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¹-z-iâG-®¤-¼ÛP-hô-h¤-z;G-Z¼-ºôG-zŸG-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- zhÝm-yG-ÇSôm-¤-iG-qôºÛ-FÛ¤Å-DP-ŸÛG-GÛÅ- h¤G-hqôm-GÅÞ¤-qô-¹-z-iâG-¼ïºÛ-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-Gž-zOGÅ-‚Å-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- h¤G-hqôm-GÅÞ¤-mÅ-ºhÅ-qºÛ-¹-z-iâG-¼ÛP-z®ôm-mP-zÇkh-±¼-z¼-ÅôP- DôP-GÅÞ¤-¾¤-ÅïP-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q¼- hï-mÛ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-iG-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-GÛ-¤ïh-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-GôP-ŸÝÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།