M-G¼-HÛÅ-z¾-»Þ¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-¼ï-ºhôh-¾-GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG


2007.06.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üz¾-»Þ¾-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-M¾-qôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-fôG-¤Pôm-ºhôh-WÛ-»ôh-¾-M-G¼-HÛÅ-z¯Û-fôP-ŸÝ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zB¼-mm-GÅÞPÅ-ºhÝGü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm- mô¼-¶ïºÛ-M¾-Å- ÍôÅô-¾ô-mP-M-G¼-HÛ-GŸÝP-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- Á»¤-Å-¼m- HÛÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-h¤¼-ÁôG-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- „Ë-zÞ-¼¤- „Ë-‡-¼-»Û- ¾- M-G¼-HÛÅ-z¾-»Þ¾-M¾-qô¼-h¤ÛGÅ-zž-z¯ï-GhÝP-¤ïh-q-hP.ü M-G¼-HÛÅ-z¾-»Þ¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-¼ï-ºhôh-¾-GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸGü ;f-¤m-iâ-qô-ÅÛ‡- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-¾-GmÅ-±ß¾-º‚ô¼-Gž-¿e¼-mü mô¼-¶ï-M¾-Å- ÍôÅô-¾ô-mP- 2007¾ôºÛ-ÍôÅô-¾ôºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Vïh-z¾-»Þ¾-mÅ-wïzÅ-qºÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- „Ë-‡-¼×-»ÛÅ-M-G¼-HÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Á»¤-Å-¼m-hP-¸Þ¼-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-hPü Ç+zÅ-hï¼-„Ë-‡-¼-»ÛÅ-Å-¼m-¾-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-ŸÛ-zhïºÛ-‚-¼Û¤-hôm-ºEô¾-»ôP-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-mÅ-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü Å-¼m-HÛÅ-ˆP-z¾-»Þ¾-HÛ-‡ï-¼-»ï-Å-GmÅ-mP-¸ÛP-ºFâG-‚ãP-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-fh-fÞGÅ-º±z-Gž-zbôm-GmP-z-¤-¸hü z¾-»Þ¾-mP-wm-±ßm-hz¼-ºfz-ºFâG-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-hï-ŸÛ-zhïºÛ-‚-¼Û¤-¾-PïÅ-q¼-zNå¼-fzÅ-‚-hGôÅ-G¾-Vï-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »P-Ç+Ý-ŸzÅ-Å-¼m-HÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-hP-h¤PÅ-G®ô-Æ-zdm-»ôP-fzÅ-ÅÞ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-zMh-hz¼-¤fÞm-OÛ¾-lôG-¯-GTÛG-OÛ¾-hGôÅ-MãºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎