ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zNå¼-m-¾ïGÅ-ŸïÅ-Í-¼ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.10.20

{}ü üºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-mP-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Çoï-ºFÛh-hï-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôºÛ-fôG- iG-Gmôm-hP-z®ôm-ºWâG-hô-h¤-¾Å-ºGݾ-z-z®m-ºFÛh-‚Å-q-¾-ÅôGÅ-qºÛ-¤Û-VôÅ-¾Å-ºhÅ-qºÛ-‚-uôh-z¯¤Å-hP- ¯ô¤-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-Zï-V¼-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-fôG-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-ºw¼-¤-z;¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-IôP-Eï¼-»×P-Gôm-fôG-hï-ÇS-iG-qôºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ºh¤Å-q-hP- ¤Û-¤P-±ôºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-fôz-fP-hP- ¼P-hzP-fôG-¾-z;G-ºhô¤Å-‚Å-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-GZÛÅ-xÛ¼-ºfïm-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ºz¼-¤ºÛ-IôP-Eï¼-»×P-Gôm-fôG-¾-z;¾-zºÛ-iG-qôºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-xÛ¼-zÇkÝ-‚Å-q-hï-mÛ- dGÅ-¤±m-»G-qô-ŸÛG-¤-»Ûm-q¼- hï-mÛ-xÛºÛ-n¤-ºHã¼-®¤-ŸÛG-¼ïh- P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¤fôP-ºhôh-hP- hGôÅ-ºhÝm-zbôm-ºhôh-G-¼ï-ºhÝG-Tï-m- ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-Vz-ÆÛh-Pô-zô-hôm-hPôÅ-fôG-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-D-¾ô-zNå¼-MãºÛ-dGÅ-¤±m-Gž-qô-ŸÛG-¤fôP-ºhôh-»ôh-TïÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¤- ^ï-m-qï-¼Û-mô- »ÛÅ-D-Å-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qô-hP- hï-¤Ûm-HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-zhï-hôm-Iâz-¤Dm-OÛG-º²âGÅ-DG-¾-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- ¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-hP-hï-zŸÛm-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-hP- z;G-Z¼-‚Å-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-±ô-fÞG-ºyh-‚ïh-hÝ-zTßG-hGôÅ-q-hP- DôP-±ôºÛ-hz¼-wm-±ßm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-¼ïÅ-‚-MãºÛ-¼P-hzP-hP- Dô¼-»ÞG-zCæm-hGôÅ-q-hP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- G¤-Jˤ-¼Û-»P-ºy¾-¤-ZÛh-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-mP-zBôh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-vôh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôWï-^z-¾Þ-„Ëà-Áñ- ¤VôG-GÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-HÛ-±ß¾-hÝ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎