hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-°¾-zºÛ-¼ÛP-ͤ-¼-¶-bÛºÛ-»Þ¾-¤Û-±ô¼-Dï-wm-Vïm-qô-»ôP-Mã-»Ûm-qü


2005-12-28
Share

{}ü üͤ-¼-¶-bÛ¼-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-°¾-GmP-Mã-hïÅ-DÞ¾-hïºÛ-»Þ¾-¤Û-±ô¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôP-MãºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝG zhÝm-yG-XïÅ-¤-mÅ-z¸ÞP-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ͤ-¼-¶-bÛ¼- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-°¾-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-ü Gô-zOÛGÅ-±ôGÅ-VßP-GÛ-PôÅ-mÅ-xÛ-mP-GÛ-hGôÅ-¤Dô-I-OÛG-¤WâG-zOÛ¾-ºIô-GÛ-»ôh-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ºƒï¾-»ôh-Ím-h-¼-q¼-lï-Áï-»ºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-GÛ-z;ôh-zOÛGÅ-hP-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-ºIâ¾-¾¤-hP-Vß-JÀôG-ÅôGÅ-ˆÛ-º²âGÅ-zCæm-M-zBïh-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ͤ-¼-¶-bÛ-ŸïÅ-qºÛ-GmÅ-Å-hï-mÛ-IôP-Eï¼-VßP-VßP-ŸÛG-¾Å-¤Ûm-ÇezÅ-h-¼ïÅ-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-DÞ¾-hï¼-±ßGÅ-GmP-z-hïÅ-Å-GmÅ-IôP-GÅïz-¤Û-¤P-±ô¼-Dï-wm-GP-®¤-»ôP-GÛ-»ôh-¤ïh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅü IôP-±ô-hïºÛ-mP-GÛ-DP-qºÛ-zhG-qô-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-¼P-GÛ-Çkôh-EÛ¤-hP-Å-ŸÛP-GôP-±h-Vïm-qôºÛ-fôG-mÅ-DP-JÀ¼-zbP-fÞz-q-hP-ü hï-zŸÛm-¾Å-¤ïh-DG-TÛG-¾-¾Å-;-fôz-q-ÅôGÅ-‚ãP-»ôh-ºhÝG hï-»P-¾ô-m-zhÝm-zTß¼-ÇÀïzÅ-qºÛ-¤Þ-Å-¾-ŸïÅ-q-hï¼-ºhÅ-qºÛ-¹-z-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-Çeôm-qºÛ-Ç+Ý-z½‰m-zŸïPÅ-MãºÛ-¾Å-;-¼G-q-hP-ü ¸-DP-VßP-VßP-ŸÛG-GÛ-zhG-qô-m-Gï-Áï-¶-¼- ¼ºôÅ-¼ÛP-¤Ûm-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-Ç+zÅ-±ôP-»G-qô-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚Å-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ÇÀôz-I¼-ºIô-¤Dm-zÞ-ŸÛG-mÅ-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-¼ÛP-xÛºÛ-M¾-Dz-ºi-¤Ûm-HÛ-¤Û-¼ÛGÅ-¤fôP-GÛ-¼ïh-TïÅ-hGº-±ô¼-‚ïh-ºhÝG »P-DG-TÛG-mÅ-DP-JÀ-»G-qô-¼G-GÛ-»ôh-q-hï¼-hGº-±ô¼-‚ïh-q-hP-VzÅ-TÛG-zôh-q¼-DP-JÀ-zbP-z-»Ûm-m-Á-¸-GÛ-¼ïh-TïÅ-hôGÅ-¸ôm-‚ïh-¤Dm-»P-»ôh-ºhÝG hï-hG-GÛ-M-G¼-HÛ-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-h¤-qô¼-º²Ûm-mÅ-Á-¸Å-¾-¾ôPÅ-ÅÞ-¤-uôh-¤Dm-¼ÛGÅ-»Ûm-q-GP-¿e¼-¼ÛP-¤Ûm-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-°¾-zºÛ-¼ÛP-DÞ¾-hïºÛ-»Þ¾-¤Û-±ô¼-Dï-wm-Vïm-qô-»ôP-MãºÛ-±ôh-¯ÛÅ-‚ïh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།