&GôP-Å-¤VôG-mÅ-¶ÛÅ-;m-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-¿Ëm-¤W¾-ºyh-GmP-zü


2007.05.04
&G

&G

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-‚P-xôGÅ-¶ïÅ-;m-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-hP- ¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-zTÅ-ˆÛÅ-D-Å-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤W¾-zT¼-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG hï-»P-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GôP-ŸÝÅ-¤Pº-ÇkïºÛ-hï¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Gbm-ºDï¾-zºÛ-XïÅ- Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-mP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-IôÅ-Vôh-ŸÛG-ºWôG-GmP-¤²h-»ôh-q-hP- IôÅ-Vôh-hïºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾-GbôP-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- zôh-¤ÛÅ-¯-Vï¼-º²Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-hP- ¤Pº-Çkï-hïºÛ-mP-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-ZÛm-¤ô-hï-zôh-ˆÛ-ZÛm-¤ô-ŸïÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mã-zTÅ-z;ôh-»ôh-q¼- zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-IôÅ-Vôh-z;ôh-¤Dm-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Åqïm-ż-z¾ï;-hP-Wô-q-¼Û-ÅÛ-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-7GôP-Å-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-zT¼-HÛÅ- IôÅ-Vôh-ˆÛ-mP-hôm-n¤Å-ljm-ÅïP-hP-£GÅ- IôÅ-Vôh-ˆÛ-Pô-zÁÝÅ-ÁÛG-ˆP- &G ôP-Å-Vïm-qô-¤VôG-¾-wÞ¾-»ôh-ºhÝG-¾- »P-D-Å-¶ÛÅ-;m-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-WÛ¤-^ô»ï¾-hP-DôP-GÛ-Ç+Ý-¹-Wï-ÅÛ-;-^ô»ï¾-n¤-GZÛÅ-mÅ-ˆP- &G ôP-Å-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-zT¼-HÛÅ-wïzÅ-zÅÞºÛ-º±¤Å-ºiÛ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡུན་རིང་སྒོ་རྒྱབ་པའི་བོད་དང་བལ་ཡུལ་ཀྱི་ས་མཚམས་འགག་སྒོ་བཅུ་བཞི་སྒོ་ཕྱེ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎