zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-DG-TÛG-¾-Íñ²-ºGôÅ-mh-fh-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-zü


2007-03-17
Share

{}ü üM-G¼-mP-GÛ-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-DG-TÛG-¾-º²¤-JÀÛP-fôG-GÛ- ÍïW-ͺï-¶Û- hP- Íñ²- ºGôÅ-mh-fh-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-G¸z-¢ôP-ŸÛG-±ôGÅ-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-m-mÛP-xÛ-¹-10 qºÛ-±ïÅ-23 ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-l-Å-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-I-z®ßGÅ-bï-¤Û-¾ô-46 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-¾-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP- ÍïW-ͺï-¶Û- hP- Íñ²- ºGôÅ-mh-Ez-Çtï¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GÅm-fôÅ-‚ãP-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-ºGôÅ-mh-»ôh-qºÛ-mh-q-hï-hG-¾-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-‚-hGôÅ-q-hP-mh-q-hï-hG-¾-¤fôP-VßP-hP-Eh-GÅôh-¤-‚Å-q¼-‚¤Å-hP-ljÛP-XïºÛ-fôG-mÅ-z¿e-dôGÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-¾¤-Çeôm-z;º-ÇÀôz-G¸z-¤ô-wïzÅ-q-zŸÛm-h-¼ïÅ-Íñ²-ºGôÅ-mh-fh-ˆÛ-G¸z-¢ôP-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-PôÅ-mÅ-ºGôÅ-mh-hï-¤-ºôPÅ-q¼-zôh-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-È-TP-GÛ-Zïm-D-Vï-qô-ŸÛG-bà-Hã¼-Mã-"Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ-GmÅ-ÇePÅ-±zÅ-Vïm-qô-¤-VGÅ-GôP-¾-¤Û-±P-¤Å-ºGôh-mh-hï-ÇSôm-ºGôG-‚-fzÅ-fôG-mÝÅ-q-GTÛG-bà-ºhôm-Çtï¾-‚-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-Íñ²-fh-ˆÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-G¸z-¢ôP-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºIô-Iôm-GmP-¤Dm-ZÛ-ÈôP-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q- Í;Û¤Û-‡-;-È-ÁÛ- ŸÝ-z-»Ûm-ŸÛPü G¸z-¢ôP-hï-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-12 mÅ-xÛ-±ïÅ-23 z¼-ZÛm-IPÅ-12 ¼ÛP-±ôGÅ-Mã-»Ûm-q-hPü G¸z-¢ôP-hÝ-ŸÝGÅ-¤Dm-zôh-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-iâG-wïzÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།