གསལ་བཤད་མང་ཙམ་གནང་དགོས།

འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྱད་ལས་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་མང་ཙམ་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།