¾¤-hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-¾-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2005-09-28
Share

{}ü üZï-V¼-¤WâG-OÛ¾-GmP-zºÛ-fï-¶m-HÛ-M¾-Å-fºï-qï-mP-xÛ-±ïÅ-15mÅ-17z¼-º±ôGÅ-GmP-zºÛ- Íï-Áï-»-h¤PÅ-G®ô¼-Nå¼-fzÅ-ˆÛ-º²¤-JÀÛP-JÀïP-ÇeïGÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-hP-qô-hïºÛ-żü ±ôGÅ-zŸÝGÅ-M¾-Dz-±ô¼- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-hGôPÅ-GŸÛ-¿e¼- M-VïºÛ-zôh-¤Û-¤P-GÛ-¼P-fG-¼P-GTôh-ˆÛ-¯-º²Ûm-fôG-GŸÛ-GŸG-GmP-zºÛ-¾¤-hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-hï¼-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü fï-¶m-h¤PÅ-G®ô-fïzÅ-¯-DP-hP-hï-¤Ûm-OÛG-º²âGÅ-DG-zŸÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-hG-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- Fïm-Éâºï-qïm-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-º‚ïh-GmP-»ôh-q-hP.ü M¾-Dz-ºi-¤Ûm-DG-20¿ËG-®¤-mÅ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-300 ¿ËG-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-wïzÅ-»ôh-TÛP.ü zôh-qºÛ-xôGÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-zhï-ÆâP-z;º-„Àôm-¸Þ¼-q-qj¨-VôÅ-º‚ô¼-¾GÅ-hP.ü zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¸Þ¼-q- ¤DÅ-Iâz-hôm-Iâz-¾GÅ-hP-Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-zdm-mô¼-zÞ-¾GÅ-hP-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-zÇem-º²Ûm-mô¼-MÅ-¾GÅ-zTÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-ºhÝGü ±ïÅ-15ZÛm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-fzÅ-‚ãÅ-Ç+ô¼-HÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-ż- Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ- „Àô-M-VßP-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-h¼-ºwï¾-GbôP-xôGÅ-ˆÛ-fzÅ-‚ãÅ- ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-Gb¤-zÁh-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།