M¾-uÛºÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-±ôÅ-ZïÅ-q-ÆôG-fôG-zbP-zºÛ-¾¤-Æô¾-hï¼-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-qü


2006-12-30
Share

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- Å×-jˤ-Èà-Åïm- ¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-z-hï¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ÍÛ-¼G-GÛ-¾ô-MãÅ-mP-GÛ-G¾-VïºÛ-¤±¤Å-lô-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-hGº-ºzôh-GmP-»ôh-mºP.ü »Þ-¼ôz-»Þ¾-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-±ôÅ-ZïÅ-q-ÆôG-fôG-zbP-zºÛ-¾¤-Æô¾-hï¼-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-hP.ü Í-¼z-»Þ¾-DG-mP-hGº-qô-hP-„Àô-w¤-‚ïh-¤Dm-GZÛÅ-;-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞÁÛ-¤VôG-GÛÅ-Å×-jˤ-Èà-Åïm-¾-FÛ¤Å-fôG-mÅ-ZïÅ-q-ÆôG-fôG-zbP-z-hïÅ-ÍÛ-¼G-mP-¸ÛP-ºFâG-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-Mã-¤Ûm-mºP.ü ÍÛ-¼G-hï-zŸÛm-¼P-»Þ¾-º²Ûm-BôP-hP-ÆâP-Bôz-‚ïh-fÞz-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-GŸÝP-fôG-zBôh-fÞz-MãºÛ-hÝÅ-¤±¤Å-G¾-Vï-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü 2003¾ô¼-Í-¤Û-¼Û-;Å- ÍÛ-¼G-mP-z®m-º²â¾-¾-Bôm-zXôh-GmP-¤Dm- ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-hP-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-Çkï-Vïm-qô-¶ï-=Û-Dïm-GZÛÅ-mÅ-Å×-jˤ-Èà-Åïm-¾-ZïÅ-q-ÆôG-fôG-zbP-z-hï¼-„Àô-w¤-GmP-ºhÝGü ÍÛ-¼G-fôG-h¤G-ºfz-mP-Í-¼ÛºÛ-¤fÞm-xôGÅ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛÅ-Å×-jˤ-Èà-Åïm-¾-¾ï-DG-»ôh-q-¼-vôh-‚ãP-»ôh-mºP.ü ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-GbôP-zºÛ-¾¤-Æô¾-¾-Bôm-zXôh-zB¼-mm-GmP-ºhÝGü ÍÛÅÛ-¼ï¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- ÁÛ-¤ôm-qï-¼ïÅÛ-¤VôG-GÛÅ- ¤Û-ºhÛÅ-Åô-ÅôºÛ-¤Û-h¤PÅ-¾-h;º-ÇkÝG-±h-¤ïh-zbP-»ôh-q-hP-ÍÛÅÛ-¼ï¾-¾-Zïm-D-z¸ô-¤Dm-G®ô-zô-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïmü Åô-ÅôºÛ-ºVÛ-Bôm-¼P-ZÛh-VGÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü Å×-jˤ-Èà-Åïm-HÛÅ-GŸÝP-ÆÛh-º²Ûm-BôP-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-ºƒï¾-z-z¸P-qô-»ôh-qºÛ-M-G¼-HÛÅ- Å×-jˤ-Èà-Åïm-ÆôG-fôG-zbP-z-hï¼-»Ûh-Bô-ÇoP-Vïm-qô-GmP-»ôh-q-hP.ü q-;ÛÅÛ-fm-HÛÅ-Gmh-±ß¾-hï-mÛ-Åï¤Å-Bô-qô-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü D-VïºÛ-»Þ¾-¤-¾ï-ÁÛ-»Å-GmÅ-±ß¾-hïÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-hôm-Aïm-VGÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-„Àô-º±zÅ-GmP-zŸGü ZÛ-ÈôP-»Þ¾-HÛÅ-Å×-jˤ-Èà-Åïm-ÆôG-fôG-zbP-zºÛ-ÍÛ-¼G-GÛ-fG-GTôh-¾-z¯Û-Ç+ݼ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-bï-ÍÛ-¼G-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-GP-¥ã¼-Æ-zdm-VGÅ-qºÛ-¼ï-z-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།